6. ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
การจัดการเรียนการสอน ประจําปีการศึกษา 2565

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2562
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
1. สาขาวิชาการบัญชี
   
   - สาขางานการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด
     
- สาขางานการตลาด
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   
  - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (ระบบทวิภาคี)
 
    - สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
      - สาขางานธุรกิจอาหารและบริการ
5. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
      - สาขางานภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
ประเภทวิชาศิลปกรรม
6. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์(ระบบปกติ และสอนที่ราชทัณฑ์)
     
- สาขางานวิจิตรศิลป์
7. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
     
- สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
8. สาขาวิชาการโรงแรม (ระบบปกติ ระบบทวิภาคี และ Mini English Program)
     
- สาขางานการโรงแรม
9. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
   
  - สาขางานการท่องเที่ยว


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2563
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1. สาขาวิชาการบัญชี(ระบบทวิภาคี)
   
  - สาขางานการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด (ระบบทวิภาคี)
     
- สาขางานการตลาด
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ระบบปกติ)
   
  - สาขางานโมบายแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ
4. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ระบบทวิภาคี)
 
    - สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
      - สาขางานธุรกิจอาหารและบริการ
5. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ (ระบบทวิภาคี)
   
  - สาขางานภาษาต่างประเทศธุรกิจ
6. สาขาวิชาการจัดการ (ระบบทวิภาคี)
   
  - สาขางานการจัดการ

ประเภทวิชาศิลปกรรม
7. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์(ระบบทวิภาคี)
     
- สาขางานทัศนศิลป์
8. สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก (ระบบทวิภาคี)
     
- สาขางานดิจิทัลอาร์ต

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
9. สาขาวิชาการโรงแรม (ระบบทวิภาคี และ Mini English Program)
     
- สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
10. สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ระบบทวิภาคี)
 
    - สาขางานการท่องเที่ยว