เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางด้านการโรงแรมและผู้นำในการจัดการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  

URL Counter
 
   
(๑๔/๐๒/๖๒) ประกาศวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ
(๐๘/๐๒/๖๒)รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตารับตรง) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(๐๕/๐๒/๖๒) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ
รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตารับตรง) รอบที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(๐๙/๐๑/๖๒) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ชั่วคราว
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โคตวาภายใน) รอบที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปวช. และ ปวส. โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โคตวา) รอบที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู
(๒๘/๑๒/๖๑) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ
(๑๗/๑๒/๖๑) การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.และ ระดับ ปวส. โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา) ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตาภายใน) ปีการศึกษา 2562
ผู้ชนะการจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต
การรับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทย
(๐๓/๑๒/๖๑) รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราช
การซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์
ประกวดราคาซื้อ ซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู
ขอส่งกฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาปี ๒๕๖๒
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ
เกณฑ์การแข่งขันทักษะ เล่ม ๒
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และระดับปวส. โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562
 
 
       
   
 
   

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

การมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรม


 
   

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมจัดนิทรรศการการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562

ณ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม


 
   

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ครูสถาพร มีอุดหนุน ครูอภิวัฒน์ สร้างแก้ว นางสาวปรีดีณัฐ นครแพง นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและแผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ปฏิบัติภาระกิจภายใต้กิจกรรม “Fix it อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น” ดังนี้
1. ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันของคณะผู้ดำเนินงาน “Fix it อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น”
2. รับลงทะเบียนและบริการอาหารว่าง อาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ณ บริเวณข้างคลองผดุงกรุงเกษม กระทรวงศึกษาธิการ


 
   

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ครูสถาพร มีอุดหนุน หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานและติดตามผลการปฏิบัติการของแต่ละศูนย์บริการ ภายใต้กิจกรรม “Fix it อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น” ให้นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทราบผลการปฏิบัติงานในวันนี้

ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ


 
   

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ครู และนักเรียนชมรมวิชาชีพเลขานุการและการจัดการทั่วไป แผนกวิชาเลขานุการและการจัดการทั่วไป ไ้ด้รับเกียรติจาก นางอำพร นุ่มบุรี ผู้เชี่ยวชาญภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการสานตระกร้า ให้ความรู้แก่นักเรียนใน "โครงการเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพ (สานตระกร้าด้วยผักตบชวา)" เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมวิชาชีพเลขานุการและการจัดการทั่วไปได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ


 
   

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ครู และนักเรียนแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน ต้อนรับเทศกาล "ตรุษจีน"

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ


 
   

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมจัดนิทรรศการการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี


 
   

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวขอแสดงความยินดีกับ นางสาวยลญา เฝือสูงเนิน นักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท Classic Bartender ในการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเทียว สาขาวิชาการโรงเเรม ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี


 
   

วันที่ 3 มีนาคม 2562

นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ สาขาวิชาเลขานุการในโครงการขยะสร้างค่าลดปัญหาสิ่งแวดล้อม นำขวดพลาสอิฐในโครงการมามอบให้ย่านิต

ณ พึ่งสุขฟาร์มอินทรีย์ คลอง4 ถนนคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


 
   

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

วิทยาลัยบรหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้จัดการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาไทยกับ SMK Pariwisata Metland ประเทศอินโดนีเซีย

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม


 
   

ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมกิจกรรม “อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น” (การประดิษฐ์เครื่องฉีดพ่นไอน้ำจับฝุ่นละอองและผลิตหน้ากากกันฝุ่น) เพื่อบรรเทาและป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5

ณ บริเวณข้างคลองผดุงกรุงเกษม กระทรวงศึกษาธิการ


 
   

วันที่ 30 มกราคม 2562

นายวัชรากร โสภา ผู้ประสานงานองค์กรและนางสาวสุจิตรา ดีล้วน เจ้าหน้าที่เทคนิค บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เข้ามาแนะนำการเตรียมสอบของนักศึกษาให้กับหัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ณ ห้องประชุมเทวาภิรมย์


 
   

วันที่ 30 มกราคม 2562

คุณกัลยา คำมี (Human resources) ได้เข้าพบนางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เพื่อสวัสดีและมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

ณ อาคารอำนวยการ


 
   

วันที่ 29 มกราคม 2562

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมการประกวดเต้นโคพเวอร์แดนซ์ " Cover Dance 2019"

และได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร คณะครู ในการมอบรางวัลให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ชนะเลิศตามลำดับ

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์


 
   

วันที่ 29 มกราคม 2562

คณะผู้บริหาร คณะครู ได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยงกรุงเทพที่ได้รับรางวัลในโครงการแข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด " Bc-bat คัพ " ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 10 - 29 มกราคม 2562

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์


 
   

วันที่ 29 มกราคม 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้รับเกียรติจากพันตำรวจโทยงยุทธ ประเสริฐผล สารวัตรกำกับปราบปราม และทีมวิทยากรจากสถานีตำรวจนครบาลคันนายาว ได้มาให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา ในหัวข้อเรื่องการขับขี่และการจอดรถจักรยานยนต์ที่ถูกต้อง

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์


 
   

วันที่ 27 มกราคม 2562

คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาตามโครงการ BMA FUTSAL 2019 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเขตคลองสามวา เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กทม. ฟุตซอลลีก

โดยวิทยาลัยฯ ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในการแข่งขันครั้งนี้และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์


 
   

วันที่ 26 มกราคม 2562

นางสาวสถาพร มีอุดหนุน หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน นางปัฐมพร เลขาตระกูล หัวหน้างานอาคารสถานที่ นายอุกฤษฏ์ อะมุตะคุ ครูแผนกวิชาการโรงแรมและนายนพรัตน์ รัตรนมงคลพร ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กของชุมชนหมู่บ้านมโนรมย์ 4 พร้อมแนะแนวการศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2562

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่บ้านมโนรมย์ 4


 
   

วันที่ 25 มกราคม 2562

นางสาวภาราดา กล่อมมูล หัวหน้างานความร่วมมือเข้าร่วมการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กรฯของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.)

ณ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ


 
   

วันที่ 25 มกราคม 2562

นางธันยพร ตันติ์ดนัย หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด และ นางกรองกาญจน์ พินิจศักดิ์ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาได้เดินทางไปรับมอบหนังสือในโครงการ หนังสือดี ทวีปัญญา สิ่งดีดีจากใจ จากนางศรินทิพย์ มีนมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุริจ จำนวน 200 เล่ม เพื่อมอบให้ห้องสมุดวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ


 
   

ระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม 2562

นักศึกษา ระดับ ปวส. ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมติวหลักสูตรเร่งรัด (Intensive Course) การพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อเตรียมสอบ V-net ปี 2561

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารกรุงเทพนครา


 
   

วันที่ 25 มกราคม 2562

พิธีปิดการประชุมเพื่อปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และคู่มือการประเมินการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวรประจำจังหวัด โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2562

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรม


 
   

วันที่ 25 มกราคม 2562

การประชุมเพื่อปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และคู่มือการประเมินการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวรประจำจังหวัด โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2562

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรม


 
   

วันที่ 24 มกราคม 2562

การประชุมเพื่อปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และคู่มือการประเมินการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวรประจำจังหวัด โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2562

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรม

 
   

วันที่ 24 มกราคม 2562

นางสาวกัญญารัตน์ ยูฮันเงาะ นายรักษ์สุบิน พันธ์ุเถื่อน นางสาวพิชญากร สุขผล นางสาวธัญวรรณ เถาทอง นางสาวสกาวรัตน์ สนิท นางสาวอธิษฐ์ฎา เสี้ยวศรีชล นักศึกษา ระดับ ปวส. ที่ได้รับทุน Scholaship จาก Beijing Vocationnal college of labour and social Security เพื่อไปศึกษาต่อประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้กลับมาเล่าประสบการณ์การเรียนรู้ การฝึกประสบการณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

วันที่ 24 มกราคม 2562

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียน นักศึกษา สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน นักการภารโรงเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน

ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์

 
   

วันที่ 23 มกราคม 2562

นักเรียน ระดับ ปวช.3 ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมติวหลักสูตรเร่งรัด (Intensive Course) การพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อเตรียมสอบ V-net ปี 2561

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารกรุงเทพนครา

 
   

วันที่ 22 มกราคม 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Beijing Vocational College of labour and Social Security ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประชุมหารือด้านความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา

ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านภาษาต่างประเทศ

 
   

วันที่ 22 มกราคม 2562

การประชุมเพื่อปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และคู่มือการประเมินการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวรประจำจังหวัด โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2562

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรม

 
   

วันที่ 22 มกราคม 2562

นักเรียน ระดับ ปวช.3 ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมติวหลักสูตรเร่งรัด (Intensive Course) การพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อเตรียมสอบ V-net ปี 2561

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารกรุงเทพนครา

 
   

วันที่ 21 มกราคม 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพจัดการประชุมเพื่อปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และคู่มือการประเมินการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวรประจำจังหวัด โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2562

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรม

 
   

วันที่ 17 มกราคม 2562

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียน นักศึกษา สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน นักการภารโรงเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน

ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์

 
   

วันที่ 16 มกราคม 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ นำโดยคณะครูแผนกวิชาการท่องเที่ยว ได้จัดทีมงานมัคคุเทศก์นำชมนิทรรศการ "เผยแพร่ผลการดำเนินงาน" ของกระทรวงศึกษาธิการให้กับนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ณ หอประชุมคุรุสภาและบริเวณถนนลูกหลวง ริมคลองผดุงกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร

 
   

วันที่ 16 มกราคม 2562

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมชมนิทรรศการงาน"เผยแพร่ผลการดำเนินงาน" ของกระทรวงศึกษาธิการ

ณ หอประชุมคุรุสภาและบริเวณถนนลูกหลวง ริมคลองผดุงกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร

 
   

วันที่ 14 มกราคม 2562

กรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดงาน "สัปดาห์แนะแนวการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาโดยวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้เข้าร่วมจัดบูธแนะแนวการศึกษาในครั้งนี้

ในการนี้นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ

 
   

วันที่ 13 มกราคม 2562

การมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรม

 
   

วันที่ 11 มกราคม 2562

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงาน "สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย วันขึ้นปีใหม่ 2562"

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 
   

วันที่ 11 มกราคม 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพขอขอบพระคุณ คุณวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม ที่ได้มอบบัตรอภินันทนาการเข้าใช้บริการที่สวนสยามให้แก่นักเรียน นักศึกษา งานในวันนี้เต็มรอยยิ้มและความสุขสนุกสนานรื่นเริง

 
   

วันที่ 11 มกราคม 2562

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงาน "สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย วันขึ้นปีใหม่ 2562"

ในการนี้นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์


 
   

วันที่ 11 มกราคม 2562

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงาน "สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย วันขึ้นปีใหม่ 2562" ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ในงานมีการประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ (จากคณะสงฆ์วัดพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร) ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเอง

โดยวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจาก สถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมงานดังกล่าว อาทิเช่น

1. คุณวรพรรณ เหลืองอมรเลิศ ตัวแทน คุณวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม พร้อมด้วยคุณทิพย์จันทร์ โปถกรรม ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่สายการตลาดและการขาย
2. คุณสุตาภัทร ศรีชะเกตุ และ คุณโชติมา สุทธิมั่น บริษัท สยามเจมส์
3. คุณอมรรัตน์ บุรัตน์ และ คุณบุษราภรณ์ พรานบุญ บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด


 
   

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น.

คณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมการประชุมกับบริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุมเทวาภิรมย์


 
   

วันที่ 9 มกราคม 2562

คุณวรรณภา นันทวัฒนานุกูล ผู้จัดการอาวุโสบริหารสาขา สาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์ได้เข้าพบนางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เพื่อแสดงความยินดีที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพพร้อมมอบมอบทุนการศึกษาให้แก่วิทยาลัยฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษา

ณ อาคารอำนวยการ


 
   

วันที่ 9 มกราคม 2562

ดร.ชญาดา คล่องสั่งสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนนนที
ได้เข้าพบนางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เพื่อสวัสดีและมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 และแสดงความยินดีที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ณ อาคารอำนวยการ


 
   

วันที่ 8 มกราคม 2562

บริษัทสยามเจมส์กรุ๊ปได้มาจัดฝึกอบรมภาษาจีนให้กับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพก่อนที่จะออกฝึกประสบการวิชาชีพในภาคเรียนที่1/2562


 
   

วันที่ 7 มกราคม 2562

คณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้เข้าพบนางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เพื่อสวัสดีและมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

ณ อาคารอำนวยการ


 
   

วันที่ 7 มกราคม 2562

คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิโดยพร้อมเพียงกัน

วันแรกของการเปิดเรียน พุทธศักราช 2562 นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวได้กล่าวทักทาย นักเรียน นักศึกษา พร้อมแนะนำตนเองที่ได้มาที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์


  

 

หน่วยงานอาชีวศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
  สำนักความร่วมมือ (สม.)
  สำนักอำนวยการ (สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา (สตอ.)
  สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ (สสอ.)
  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.)
  สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน (ตสน.)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)