4. ข้อมูลบุคลากร

บุคลากรทั้งหมด จำนวน 101 คน


ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน

ที่ ชื่อบุคลากร
1 ว่าที่ร้อยเอกเชาวลิต ยุทธนาวา
2 นางโฉมทัศนี ดวงทวี
3 นางกุลิสรา สุวรรณ

ตำแหน่งข้าราชการครู จำนวน 22 คน

ที่ ชื่อบุคลากร
1 นางสาววรารัตน์ สุขขี
2 นางสาวสุวรรณี ธรรมรัตน์ธารา
3 นางสาวปรารถนา สุทธิศักดิ์
4 นางสาวนฤดี โพธิ์พยัคฆ์
5 นางสาวธราวดี พลเยี่ยม
6 นางสาวสุภาพร  พงษ์ศิริราช
7 นางสาวดวงกมล ทองมหา
8 นางสาวอรนุช อุทานนท์
9 นายบุญเลิศ แก้วพิทักษ์
10 นางสาวนวรัตน์ ยอมี
11 นางสาวกมลชนก สว่างกุล
12 นายอธิโชค จันทร์แจ้ง
13 นายสมาน ป้องปก
14 นัฏศิมล  ไฮแมนน์
15 นายณรงค์ศักดิ์ เกลียวสีนาค
16 นางเจียรนัย งดงาม
17 นางสาวนิตยา เทพนิมิตร
18 นางสาวอนุสรา หวันแหม
19 นางสาวณุภัทรณีย์ ยอดสมุทร
20 นายสุรพงศ์ อับดุลเล๊าะ
21 นางสาวลัทธพร หัตถสินธุ์
22 นายพิเชษฐ์ วิไลลักษณ์

ตำแหน่งพนักงานราชการ จำนวน 37 คน

ที่ ชื่อบุคลากร
1 นายเทียนฉาย โพธิครูประเสริฐ
2 นางสาวปานตะวัน วุฒิโส
3 นางสาววลีรักษ์ ศิระบริบูรณ์พร
4 นางสาวบุญญาพร สุวรรณบูลย์
5 นางจารุวรรณ นาคพริก
6 นางสาวรัชยารักษ์ วงศ์ภักดี
7 นางกรองกาญจน์ พินิจศักดิ์
8 นายปฏิวัติ ศาสตรสาร
9 นางสาววริศรา ภักดีวรรณ
10 นางสาวอรณิชชา ศุภธนันชัย
11 นายสงกรานต์ พิบูลย์ศักดิ์
12 นางสาวอรอุสา ตันเซียน
13 นางสาวปรีดิณัฐ นครแพง
14 นางธันยพร ตันติ์ดนัย
15 นางสาวพัชรินทร์ เชื้อขาว
16 นางสาวพิมพ์ชนก เอี่ยมสำอางค์
17 นางสาวชญานิน จิรัฐิกาล
18 นายกิตติกร ไทยใหญ่
19 นางสาวกรณัฐ หูไว
20 นางแพรวพรรณ กล่ำแสง
21 นางวริษฐา ตุลาธร
22 นายอาทิตย์ เลิกนอก
23 นางสาวภาราดา กล่อมมูล
24 นางสาวสุภาพร อารี
25 นางสาวรดาชา  กิจเลิศโสภณ
26 นางสาวพรสวรรค์ กลัดนาขา
27 นางสาวปวิตา อึ่งปั้น
28 นายพรเทพ บรรลือทรัพย์
29 นางสาวธนพิชญ์ นิ่มมา
30 นางสาวสุกัญญา สมบูรณ์
31 นางสาวจุฑามาศ สิงห์สาคร
32 พัชชนก  พรมขาด
33 นางสาวพิฬญาดา สุคนธ์
34 นางสาวณัฐกฤตา  ศรีวิชัยโย
35 นางสาวกาญจนารัตน์ ลบช้าง
36 นางสาวกรกนก สุวรรณรัตน์
37 นางสาวสรัญญา  เสนะ

ตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 7 คน

ที่ ชื่อบุคลากร
1 นายAllen  Tilos
2 นายJandel Macabenta
3 นายMarc Alfer Moreno Sevilla -
4 ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์ วงศยา
5 นางอรัลชนา กาญจนนาค
6 นางสาวนัจรินทร์ ภาษี
7 นายนวัต นรชัย

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 32 คน

ที่ ชื่อบุคลากร
1 นางสาวกัญน์จณัฎฐ์  สมบรูณ์
2 นางบุษบา  มุ่งหมาย
3 นางมาลี  นาคสุทิน
4 นางบานเย็น  เถาทอง
5 นางสาวขจีรัตน์  สุวรรณเวียง
6 นาวสาวทัศนีย์  สุวรรณเวียง
7 นายลูกคิด  ไรวงษ์
8 นายณัฎฐ์พัชร์  กล่อมมูล
9 นายไกรเชษฐ์  กล่อมสุข
10 นายวัง  แพรปี
11 นายบัณฑิต  เปทา
12 นายสุข  บุญประสงค์
13 นางสาวสุกัญญา  ยาสุลง
14 นางสาวพรพรรณ  อยู่หอม
15 นายศุภกร  มานะกิจไพศาล
16 นางสาวชวาลนุช  บุญชู
17 นาวสาวธันยาการย์  สิงห์สา
18 นางสาวธนาภา  เกาะแก้ว
19 นายพรชัย  ชิดเครือ
20 นายจิราวัฒน์  คงหิรัญ
21 นายพิทักษ์  บรรณทอง
22 นางสาวตุลยา  ตุลาธร
23 นางสาวถิรดา  สืบสุข
24 นายกิจจา  ศริพละธรรม
25 นางสาวมินท์ธิตา  แดงสุริศรืโสภาส
26 นายวรเมธ  รักดี
27 นายณัฐพงศ์  ทองดอนโพธ์
28 นางรุ่งอรุณ  ตาโนสูงเนิน
29 นางสาวสุจิตรา  สีแดง
30 นางกาญจนา  มะหะหมัดยูซบ
31 นางสาวชญานันท์  กล้าการขาย
32 นายธราชัย  มุขรัตนมณีศรี