4. ข้อมูลบุคลากร

บุคลากรทั้งหมด จำนวน 101 คน


ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน

ที่ ชื่อบุคลากร
1 ว่าที่ร้อยเอกเชาวลิต ยุทธนาวา
2 นางสาวอรนุช อุทานนท์
3 นางสาวภัทราวรรณ วรรณะบำเพ็ญ
4 นางกุลิสรา สุวรรณ

ตำแหน่งข้าราชการครู จำนวน 26 คน

ที่ ชื่อบุคลากร
1 นายปิยชาติ ด่านซ้าย
2 นางสาวรัตนา สาระคำ
3 นางสาววรารัตน์ สุขขี
4 นางสาวฐิติยา คำแดง
5 นางสาวสุวรรณี ธรรมรัตน์ธารา
6 นางสาวศิริภา อร่ามเรือง
7 นางสาวปรารถนา สุทธิศักดิ์
8 นางสาวนฤดี โพธิ์พยัคฆ์
9 นางสาวธราวดี พลเยี่ยม
10 นางสาวสุภาพร พงษ์ศิริราช
11 นางสาวดวงกมล ทองมหา
12 นายบุญเลิศ แก้วพิทักษ์
13 นางสาวนวรัตน์ ยอมี
14 นางสาวกมลชนก สว่างกุล
15 นายอธิโชค จันทร์แจ้ง
16 นายสมาน ป้องปก
17 นางวลัยพร เนรมิต
18 นางนัฏศิมล ไฮแมนน์
19 นายณรงค์ศักดิ์ เกลียวสีนาค
20 นางเจียรนัย งดงาม
21 นางสาวนิตยา เทพนิมิตร
22 นางสาวอนุสรา หวันเหม
23 นางสาวณุภัทรณีย์ ยอดสมุทร
24 นายสุรพงศ์ อับดุลเล๊าะ
25 นางสาวลัทธพร หัตถสินธุ์
26 นายพิเชษฐ์ วิไลลักษณ์

ตำแหน่งพนักงานราชการ จำนวน 32 คน

ที่ ชื่อบุคลากร
1 นายเทียนฉาย โพธิครูประเสริฐ
2 นางสาวปานตะวัน วุฒิโส
3 นางสาววลีรักษ์ ศิระบริบูรณ์พร
4 นางสาวบุญญาพร สุวรรณบูลย์
5 นางจารุวรรณ นาคพริก
6 นางสาวรัชยารักษ์ วงศ์ภักดี
7 นางกรองกาญจน์ พินิจศักดิ์
8 นางสาวอรณิชชา ศุภธนันชัย
9 นายสงกรานต์ พิบูลย์ศักดิ์
10 นางสาวอรอุสา ตันเซียน
11 นางสาวปรีดิณัฐ นครแพง
12 นางธันยพร ตันดิ์ดนัย
13 นางสาวพัชรินทร์ เชื้อขาว
14 นางสาวพิมพ์ชนก เอี่ยมสำอางค์
15 นายกิตติกร ไทยใหญ่
16 นางสาวกรณัฐ หูไว
17 นางแพรวพรรณ กล่ำแสง
18 นางวริษฐา ตุลาธร
19 นางสาวภาราดา กล่อมมูล
20 นางสาวสุภาพรอารี
21 นางสาวรดาชา กิจเลิศโสภณ
22 นางสาวพรสวรรค์ กลัดนาขา
23 นางสาวปวิตา อึ่งปั้น
24 นายพรเทพ บรรลือทรัพย์
25 นางสาวธนพิชญ์ นิ่มมา
26 นางสาวสุกัญญา สมบูรณ์
27 นางสาวพัชชนก พรมจาด
28 นางสาวพิฬญาดา สุคนธ์
29 นางสาวณัฐกฤตา ศรีวิชัยโย
30 นางสาวกาญจนารัตน์ ลบช้าง
31 นางสาวกรกนก สุวรรณรัตน์
32 นางสาวสรัญญา เสนะ

ตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 8 คน

ที่ ชื่อบุคลากร
1 Mr. Marc Alfer Moreno Sevilla
2 นายนวัต นรชัย
3 Mr. Allen James Ranis Tilos
4 ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์ วงศยา
5 Mr. Jandel Dioso Macabenta
6 นางอรัลชนา สวัสดีผล
7 นางสาวนัจรินทร์ ภาษี
8 Miss. Lu Tao

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 31 คน

ที่ ชื่อบุคลากร
1 นางสาวสุกัญญา ยาสุลง
2 นางสาวพรพรรณ อยู่หอม
3 นายศุภกร มานะกิจไพศาล
4 นางสาวธันยาการย์ สิงห์สา
5 นางสาวธนาภา เกาะแก้ว
6 นายพรชัย ชิดเครือ
7 นายจิราวัฒน์ คงหิรัญ
8 นายพิทักษ์ บรรณทอง
9 นางสาวตุลยา ตุลาธร
10 นางสาวถิรดา สืบสุข
11 นายกิจจา ศรีพละธรรม
12 นายวรเมธ รักดี
13 นายณัฐพงศ์ ทองดอนโพธิ์
14 นางรุ่งอรุณ ตาโนสูงเนิน
15 นางสาวสุจิตรา สีแดง
16 นางกาญจนา มะหะหมัดยูซบ
17 นางสาวชญานันทน์ กล้าการขาย
18 นางสาวเบญจรัตน์ ครั้งคำภา
19 นางสาวศุภากร ฮะซุ่นเฮง
20 นายปัญญาพล ย่งกรับ
21 นางสาวพรทิพย์ มิ่งมาลี
22 นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ สมบูรณ์
23 นางสาวขจีรัตน์ สุวรรณเวียง
24 นางสาวทัศนี สุวรรณเวียง
25 นายลูกคิด ไรยวงษ์
26 นายณัฏฐ์พัชร์ กล่อมมูล
27 นายไกรเชษฐ์ กล่อมสุข
28 นายบัณฑิต  เปทา
29 นายวัง แพรปี
30 นายบัณฑิต เปทา
31 นายสุข บุญประสงค์