.

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

               วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพตระหนักถึงความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2560 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ เพื่อตอบสนองและอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบข้าราชการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ