- วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนให้ก้าวทันเทคโนโลยีมีมาตรฐานอาชีพ”

 

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะอาชีพ

2. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม สภาพแวดล้อม และพื้นที่การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย

1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานวิชาชีพ

1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

1.2 ร้อยละของผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ

1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่อภาคเรียน

1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่สอบผ่าน V-net

1.5 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส.เทียบกับ แรกเข้า

1.6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษา

2. ผู้เรียนมีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม และตลาดแรงงาน

2.1 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ หรือศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ

2.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้เรียนที่ฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

3. ผลงานวิจัย นวัตกรรมของครูมีการเผยแพร่สู่สาธารณชน

3.1 จำนวนงานวิจัย หรือนวัตกรรมของครูต่อคนต่อปีการศึกษา

3.2 จำนวนผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมของครูที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อปีการศึกษา

3.3 จำนวนผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมของครูที่ได้รับรางวัลหรือถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่อปีการศึกษา

4. โครงงาน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนสามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้

4.1 จำนวนโครงงาน หรือโครงการวิชาชีพของผู้เรียนต่อปีการศึกษา

4.2 จำนวนนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่เผยแพร่สู่สาธารณชน หรือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและสังคมต่อปีการศึกษา

4.3 จำนวนนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลต่อปีการศึกษา

5. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม และพื้นที่การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

5.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาต่อสภาพ แวดล้อมเชิงกายภาพ เชิงจิตวิทยา สะอาดสวยงาม และปลอดภัยต่อปีการศึกษา

5.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาต่อปีการศึกษา

5.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มารับบริการในสถานศึกษาต่อปีการศึกษา

6. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพ

6.1 จำนวนรางวัลที่ได้รับยกย่อง เชิดชูเกียรติ หรือทุนวิจัยของครู และบุคลากรทางการศึกษาต่อปีการศึกษา

6.2 จำนวนสื่อการสอนของครูต่อคนต่อปีการศึกษา

6.3 จำนวนชั่วโมงการพัฒนาตนเองของครูต่อคนต่อปีการศึกษา

6.4ร้อยละของครูที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน

6.5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูต่อปีการศึกษา

6.6 จำนวนครูที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรหรือเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญต่อปีการศึกษา

7. สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

7.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อสถานศึกษาต่อปีการศึกษา

7.2 จำนวนครั้งของหน่วยงานภายนอกที่ขอเข้าศึกษาดูงานต่อปีการศึกษา

7.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของครู และบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาต่อปีการศึกษา

7.4 ระดับผลการประเมินคุณภาพตนเองต่อปีการศึกษา

8. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา

8.1 จำนวนทุนการศึกษาหรือทรัพยากรในการศึกษาสำหรับผู้เรียนต่อปีการศึกษา

8.2 จำนวนสถานประกอบการที่เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาการ และวิชาชีพต่อปีการศึกษา

8.3 จำนวนสัญญาความร่วมมือของสถานศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่เพิ่มขึ้นต่อปีการศึกษา