- ประวัติความเป็นมา

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีพุทธศักราช 2556 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
เป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาของรัฐ เป็นองค์กรผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ


ปรัชญา บริการดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ


คุณธรรมอัตลักษณ์ มีวินัย รับผิดชอบ จิตสาธารณะ


สุภาษิต ธนกิจฺจํ ปัญฺญายํ จ สีเลน ภาวเวติ 'ธุรกิจพัฒนาด้วยปัญญาและคุณธรรม'


สีประจำวิทยาลัย สีฟ้า - สีน้ำเงิน


ดอกไม้ประจำวิทยาลัย ดอกราชพฤกษ์ (ดอกคูน)


ข้อมูลพื้นที่ 56 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา


ภาษาที่สอน ไทย อังกฤษ จีน และ ญี่ปุ่น


ประวัติวิทยาลัยฯ

   จากการสัมมนาระดับชาติของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเอกชนเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2535 ได้ข้อสรุปว่าประเทศไทยขาดแคลนแรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจำนวนมากและเพื่อให้มีกำลังและเพื่อให้มีกำลังคนเพียงพอต่อการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสมาคมฯจึงขอให้ภาครัฐผลิตแรงงานดังกล่าวป้อนธุรกิจท่องเที่ยว

   กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดตั้งวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาที่เน้นเฉพาะการจัดการศึกษาด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในระดับกลางเป็นแห่งแรก

   โดยประกาศจัดตั้งวิทยาลัยเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2536 บนที่ดิ้นเนื้อที่ 56 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา ซึ่งกรมอาชีวศึกษาได้รับบริจาคจาก คุณพ่อทับ คุณแม่นกคล้า รอดอนันต์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2525

   วิทยาลัยฯได้จัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่21มีนาคม2539 โดย นายจรูญ ชูลาภ อธิบดีกรมอาชีวศึกษา เป็นประธาน หลวงพ่อเปิ่น เจ้าอาวาสวัดบางพระ จังหวัดนครปฐมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

   ในปีงบประมาณพ.ศ.2540 กรมอาชีวศึกษาได้ประกาศจัดตั้งและก่อสร้างวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวในลักษณะเดียวกันเพิ่มขึ้นอีก 2 แห่งคือจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดอุดรธานีดังนั้นเพื่อมิให้เกิดความสับสนในชื่อของวิทยาลัยแห่งแรกจึงได้ประกาศเปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวเป็นวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2539 เป็นต้นมา

   ปัจจุบันเปิดสอนในระดับ ปวช.จำนวน 10 สาขาวิชา ระดับ ปวส.จำนวน 9 สาขาวิชา โดยเปิดทำการสอนทั้งในระบบปกติและระบบทวิภาคี

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาการตลาด
  • แผนกวิชาเลขานุการและการจัดการทั่วไป
  • แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
  • แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

  • แผนกวิชาการโรงแรม
  • แผนกวิชาการท่องเที่ยว

ประเภทวิชาศิลปกรรม

  • แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
  • แผนกวิชาวิจิตรศิลป์