URL Counter รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

   
         
         
  งานบริหารงานทั่วไป นางสาวธราวดี พลเยี่ยม หัวหน้างาน    
    นางสาวภควดี พื้นทอง ครูช่วยงาน    
    นางสาวพรสวรรค์ กลัดนาขา เจ้าหน้าที่งาน    
         
  งานบุคลากร นางธัญพิมล มีสัจจานนท์ หัวหน้างาน    
    นางณัฐกฤตา ใจรวมกูล ครูช่วยงาน    
    นางอรัลชนา กาญจนนาค เจ้าหน้าที่งาน    
         
  งานการเงิน นางสาวนฤดี โพธิ์พยัคฆ์ หัวหน้างาน    
    นางวรุณธร แพ่งประเสริฐ ครูช่วยงาน    
  นางสาววรรณา หูไว เจ้าหน้าที่งาน    
    นางจารุวรรณ นาคพริก เจ้าหน้าที่งาน    
    นางจุฬารัตน์ ภูมิโคกรัตษ์ เจ้าหน้าที่งาน    
         
  งานบัญชี นางสาวอรณิชชา ศุภธนันชัย หัวหน้างาน    
    นางสาวสุนิสา หมั่นเจริญ เจ้าหน้าที่งาน    
       
งานพัสดุ นางสาววนิดา แอนนัส หัวหน้างาน    
    นายวิชญ์พล รอดอยู่ ครูช่วยงาน    
    นายกิตติกร ไทยใหญ่ ครูช่วยงาน    
    นางสาวสุภาภรณ์ ดวงตาแก้ว ครูช่วยงาน    
    นางสาวอมรรักษ์ ราศรีจันทร์ ครูช่วยงาน    
    นายศุภกร มานะกิจไพศาล เจ้าหน้าที่งาน    
    นางสาวนัจรินทร์ เจ้าหน้าที่งาน    
    นายสุข บุญประสงค์ พนักงานขับรถยนต์    
  นายกิจจา ศรีพละธรรม พนักงานขับรถยนต์    
         
  งานอาคารสถานที่ นางปัฐมพร เลขาตระกูล หัวหน้างาน    
    นายสาโรจน์ อนีฆาศรีนนท์ ครูช่วยงานอาคารสถานที่    
    นายพิเชษฐ์ ศรีสุพรรณ ครูช่วยงานอาคารสถานที่    
    นักการภารโรงทุกคน ช่วยงานอาคารสถานที่    
    ยามรักษาการณ์ ช่วยงานอาคารสถานที่    
    นางสาวกรกนก สุวรรณรัตน์ เจ้าหน้าที่    
         
  งานทะเบียน นายอธิโชค จันทร์แจ้ง หัวหน้างาน    
    นายธริษตรี ธนานนท์ ครูช่วยงาน    
    นางสาวพรพรรณ อยู่หอม เจ้าหน้าที่งาน    
    นางสาวสุกัญญา ยาสุลง เจ้าหน้าที่งาน    
           
  งานประชาสัมพันธ์ นางสุภาพร ภู่พัด หัวหน้างาน    
  นางสาวปรารถนา ชูแสง ครูช่วยงาน    
  นางสาวกรกนก สุวรรณรัตน์ เจ้าหน้าที่งาน/ธุรการฝ่าย    
     
งานศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม นายสาโรจน์ อนีฆาศรีนนท์ หัวหน้างาน    
    นายอธิโชค จันทร์แจ้ง ครูช่วยงาน/ลงบัญชี    
    นางสาวอมรรักษ์ ราศรีจันทร์ ครูช่วยงาน/งานส่วนหน้า    
    นางสาวจีรวรรณ จันดี ครูช่วยงาน/จัดซื้อจัดจ้าง    
    นายสิทธิชัย ชอบธรรม      
    

หน่วยงานอาชีวศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
  สำนักความร่วมมือ (สม.)
  สำนักอำนวยการ (สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา (สตอ.)
  สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ (สสอ.)
  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.)
  สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน (ตสน.)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)