URL Counter


 


 


รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
   
         
   
  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา นางสาวอรอุสา ตันเซียน หัวหน้างาน    
    นางสาวบุญญาพร สุวรรณบูลย์ ครูช่วยงาน (องค์การ อวท.)    
    นางวริษฐา ตุลาธร ครูช่วยงาน (ลูกเสือวิสามัญ)    
    นายสงกรานต์ พิบูลย์ศักดิ์ ครูช่วยงาน (กิจกรรมหน้าเสาธง)    
    นายพิเชษฐ์ ศรีสุพรรณ ครูช่วยงาน (นศท.)    
    หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนก ครูช่วยงาน    
  นายพิทวัส จะแรมรัมย์ เจ้าหน้าที่งาน    
     
  งานครูที่ปรึกษา นางกนิษฐา สมภักดี หัวหน้างาน    
    นางสาวบุญญาพร สุวรรณบูลย์ ครูช่วยงาน    
    ครูที่ปรึกษาทุกคน ครูช่วยงาน    
    นางปฐมาวดี สักกามาตย์ เจ้าหน้าที่งาน    
     
  งานปกครอง นายบุญเลิศ แก้วพิทักษ์ หัวหน้างาน    
    นายกิตติกร ไทยใหญ่ ครูช่วยงาน    
    นายอุกฤษฎ์ อะมุตะคุ ครูช่วยงาน    
    นางวริษฐา ตุลาธร ครูช่วยงาน    
    หวัหน้าแผนกวิชาทุกแผนก ครูช่วยงาน    
  นางปฐมาวดี สักกามาตย์ เจ้าหน้าที่งาน    
     
  งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน นางศุกภากาญจน์ เลาหไพศาล หัวหน้างาน    
    นางวริษฐา มีอุดหนุน ครูช่วยงาน    
  นางสาวปรีดีณัฐ นครแพง เจ้าหน้าที่งาน    
     
  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา นางกรองกาญจน์ พินิจศักดิ์ หัวหน้างาน    
    นายอุกฤษฎ์ อะมุตะคุ ครูช่วยงาน    
  นางสาวชญานันทน์ กล้าการขาย เจ้าหน้าที่งาน/ธุรการฝ่าย    
           
งานโครงการพิเศษและ
การบริการชุมชน
นางสาวนฤดี โพธิ์พยัคฆ์ หัวหน้างาน    
  นางสาวสถาพร มีอุดหนุน ครูช่วยงาน    
    นางสาวอรุณี นครแพง เจ้าหน้าที่งาน    
           
        

หน่วยงานอาชีวศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
  สำนักความร่วมมือ (สม.)
  สำนักอำนวยการ (สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา (สตอ.)
  สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ (สสอ.)
  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.)
  สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน (ตสน.)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)