ดอกราชพฤกษ์ (ดอกคูณ)
 
 
บริการดี   มีวินัย   ใฝ่คุณธรรม   เลิศล้ำวิชาการ
 
    
ธนกิจจ   ปัญญาย   จ   สีเลน   ภาวเวติ
"ธุรกิจพัฒนาด้วยปัญญาและคุณธรรม"