กุลิสรา สุวรรณ
หัวหน้าแผนกวิชา


ปรารถนา สุทธิศักดิ์


ภาราดา กล่อมมูล

วรุณธร แพ่งประเสริฐ


แก้วตา สุทธิศรี


ณัฐกฤตา ใจรวมกูล

 
 

ข้อมูลประกันคุณภาพ
ประจำปีการศึกษา 2560


  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 1/2560

ข้อมูลประกันคุณภาพ
ประจำปีการศึกษา 2559

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2/2559

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 1/2559

ข้อมูลประกันคุณภาพ
ประจำปีการศึกษา 2558

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2/2558

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 1/2558