ปรัศนี พิณอำพรไพศาล
หัวหน้าแผนกวิชา


กนิษฐา สมภักดี

ธราวดี พลเยี่ยม

วนิดา แอนนัส

สถาพร มีอุดหนุน

ธริษตรี ธนานนท์


เรณู รัศมิทัต

Mr.Oliver C. Meking

Mr.Daman Nath Adhikari


 

 

 

ข้อมูลประกันคุณภาพ
ประจำปีการศึกษา 2560

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2/2560

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 1/2560

ข้อมูลประกันคุณภาพ
ประจำปีการศึกษา 2559

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2/2559

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 1/2559

ข้อมูลประกันคุณภาพ
ประจำปีการศึกษา 2558

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2/2558

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 1/2558