เจียรนัย งดงาม
หัวหน้าแผนกวิชา


ศุภกาญจน์ เลาห์ไพศาล


นฤดีโพธิ์ พยัคฆ์


อุกฤษฏ์ อะมุตะคุ


สาโรจน์ อนีฆาศรีนนท์


ภควดี พื้อนทอง


จีรวรรณ จันดี


อมรรักษ์ ราศรีจันทร์


สิทธิชัย ชอบธรรม

    


ข้อมูลประกันคุณภาพ
ประจำปีการศึกษา 2560

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2/2560

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 1/2560