นวรัตน์ ยอมี
หัวหน้าแผนกวิชาเลขานุการ


สุนัน จันทรโมลี


วลีรักษ์ ศิระบริบูรณ์พร


สุภาพร ภู่พัด


 


 

 

 

ข้อมูลประกันคุณภาพ
ประจำปีการศึกษา 2560

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2/2560
  • นางสาวปรัศนี พิณอำพรไพศาล
  • นางกนิษฐา สมภักดี

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 1/2560
  • นางจันทร์ฉาย ฮากิวารา
  • Mr.Daman Nath Adhikari

ข้อมูลประกันคุณภาพ
ประจำปีการศึกษา 2559

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2/2559

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 1/2559

ข้อมูลประกันคุณภาพ
ประจำปีการศึกษา 2558

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2/2558

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 1/2558