นายสมาน ป้องปก
หัวหน้าแผนกวิชา

 


นายพิเชษฐ์ ศรีสุพรรณ

 
   

ข้อมูลประกันคุณภาพ
ประจำปีการศึกษา 2560

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2/2560

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 1/2560