นายอภิวัฒน์ สร้างแก้ว
หัวหน้าแผนกวิชา
 


นางสาวภัทราวรรณ วรรณะบำเพ็ญ

 

นางสาวกันตฤทัย  ยอดสมุทร

นายสงกรานต์ พิบูลย์ศักดิ์

 


นายกิตติกร ไทยใหญ่
 

นางสาวดรุณี เปียผึ้ง
นายอาทิตย์ เลิกนอก

 
   
   


ข้อมูลประกันคุณภาพ
ประจำปีการศึกษา 2561

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2/2560

ข้อมูลประกันคุณภาพ
ประจำปีการศึกษา 2560

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2/2560

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 1/2560

ข้อมูลประกันคุณภาพ
ประจำปีการศึกษา 2559

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2/2559

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 1/2559

ข้อมูลประกันคุณภาพ
ประจำปีการศึกษา 2558

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2/2558

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 1/2558