URL Counter


 

งานส่งเสริมผลิตการค้า
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
งานความร่วมมือ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานวางแผนและงบประมาณ

 

 



 

 


หน่วยงานอาชีวศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
  สำนักความร่วมมือ (สม.)
  สำนักอำนวยการ (สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา (สตอ.)
  สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ (สสอ.)
  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.)
  สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน (ตสน.)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)