Title
ชื่องานวิจัย

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ การปฏิบัติงานวิชาการของครูวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Researcher Name
ผู้จัดทำงานวิจัย

นางกุลิสรา สุวรรณ

Research Type
ประเภทงานวิจัย

งานวิจัยสถาบัน

Department
แผนก

รองผู้อำนวยการ

Year
ปีการศึกษา

2565

View statistics
สถิติการดู

1854

Research File
ไฟล์งานวิจัย
ลำดับ ชื่อไฟล์
1
บทคัดย่อ
ลำดับ ชื่อไฟล์
- ยังไม่มีไฟล์งานวิจัย -