Title
ชื่องานวิจัย

การหาประสิทธิภาพผักตบชวากันกระแทก

Researcher Name
ผู้จัดทำงานวิจัย

นางสาวมูชีเราะ ตอกอ,นางสาวภูริชญา ชาติไทย,นางสาวณัฐธิดา นนทอุมอัง

Research Type
ประเภทงานวิจัย

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา (ระดับสถานศึกษา)

Department
แผนก

แผนกวิชาเลขานุการและการจัดการทั่วไป

Year
ปีการศึกษา

2564

View statistics
สถิติการดู

649

Research File
ไฟล์งานวิจัย
ลำดับ ชื่อไฟล์
- ยังไม่มีไฟล์งานวิจัย -
ลำดับ ชื่อไฟล์
1
โครงงาน-การหาประสิทธิภาพผักตบชวากันกระแทก