Title
ชื่องานวิจัย

พัฒนานวัตกรรมตรวจสอบนักศึกษาเข้า-ออกวิทยาลัยระบบสแกนใบหน้า

Researcher Name
ผู้จัดทำงานวิจัย

นายสงกรานต์ พิบูลย์ศักดิ์

Research Type
ประเภทงานวิจัย

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (อาชีวิต)

Department
แผนก

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Year
ปีการศึกษา

2564

View statistics
สถิติการดู

392

Research File
ไฟล์งานวิจัย
ลำดับ ชื่อไฟล์
- ยังไม่มีไฟล์งานวิจัย -
ลำดับ ชื่อไฟล์
1
โครงการ พัฒนานวัตกรรมตรวจสอบนักศึกษาเข้า-ออกวิทยาลัยระบบสแกนใบหน้า