Title
ชื่องานวิจัย

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิซาการโรงแรม ที่ศึกษาในรายวิชากฎหมายพาณิชย์ เรื่องกฎหมายมรดก ผ่านสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง บอร์ดเกมกฎหมาย เสียดาย ตายแล้ว ไม่ได้เล่น

Researcher Name
ผู้จัดทำงานวิจัย

นางสาวสุวรรณี ธรรมรัตน์ธารา

Research Type
ประเภทงานวิจัย

งานวิจัยในชั้นเรียน

Department
แผนก

แผนกวิชาวิจิตรศิลป์

Year
ปีการศึกษา

2564

View statistics
สถิติการดู

664

Research File
ไฟล์งานวิจัย
ลำดับ ชื่อไฟล์
- ยังไม่มีไฟล์งานวิจัย -
ลำดับ ชื่อไฟล์
1
วิจัยในชั้นเรียน นางสาวสุวรรณี ธรรมรัตน์ธารา 1-2564