Title
ชื่องานวิจัย

"แอปนี้ ตื่นเต็มตา" Fully Awake

Researcher Name
ผู้จัดทำงานวิจัย

นายวทัญญ นามสุดใจ,นางสาวอติกานต์ เสี้ยวศรีชล,นางสาวอัยลดา บุญมาไสย,นางสาวณัฏชวนันก์ เพ็งสมบัติ,นายศักดิ์ดา สุขสานต์,นายปฏิพัทธ์ บัวขาว

Research Type
ประเภทงานวิจัย

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา (ระดับสถานศึกษา)

Department
แผนก

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

Year
ปีการศึกษา

2564

View statistics
สถิติการดู

389

Research File
ไฟล์งานวิจัย
ลำดับ ชื่อไฟล์
- ยังไม่มีไฟล์งานวิจัย -
ลำดับ ชื่อไฟล์
1
ส่วนที่ 2 แบบ ว-สอศ-3 หน้าปก แอปนี้ Complete