Title
ชื่องานวิจัย

การแก้ปัญหาการส่งงานของผู้เรียนห้อง สธก.1/2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกกลุ่มเรียนวิชาปรับพื้นฐานโดยใช้ google sheet

Researcher Name
ผู้จัดทำงานวิจัย

นางสาวนันทพร หาญวิทยสกุล

Research Type
ประเภทงานวิจัย

งานวิจัยในชั้นเรียน

Department
แผนก

แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ

Year
ปีการศึกษา

2564

View statistics
สถิติการดู

425

Research File
ไฟล์งานวิจัย
ลำดับ ชื่อไฟล์
- ยังไม่มีไฟล์งานวิจัย -
ลำดับ ชื่อไฟล์
- ยังไม่มีไฟล์งานวิจัย -