ระบบประเมินการสอนด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

จำนวนครู
66
คน
รายวิชา
86
วิชา
ประเมินหน่วยการเรียนรู้
131
วิชา
ประเมินการสอน
33
วิชา
Highcharts Example

Highcharts Example