เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางด้านการโรงแรมและผู้นำในการจัดการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  

URL Counter


 
   
รายฃื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ แม่บ้าน
รายฃื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าที่หน้าธุรการ
ผุ้ชนะการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ชนิด 6 ล้อ พร้อมกระบะเหล็กและหลังคาดดยสาร ที่นั่ง 3 แถว ขนาดแรงม้าไม่ต่ำกว่า 210 แรงม้า จำนวน 1 คัน
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว แม่บ้าน
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ
โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
ใบงานที่ 1  ทดสอบความเข้าใจคุณธรรมและจริยธรร
ตัวอย่างผังมโนทัศน์
เชิญแผนกวิชาส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกฯ ๒๕๖๒
คู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒
ประกาศผลสอบการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (ชาวต่างชาติ) สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ตารางเวลาการถ่ายภาพสำหรับการทำบัตรนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (ชาวต่างชาติ)
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
บริการงานวิชาการ ผ่านทาง Drive งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
ผลสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปวส.
ผลสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปวช.
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผลการคัดเลือกร้านค้าผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประจำปีการศึกษา 2562
 
 
       
   
 
   

ในระหว่างวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2562

โครงการอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ในการนี้ นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยนางกุลิสรา สุวรรณ ครูคศ.1 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช


 
   

วันที่ 4 ตุลาคม 2562

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้จัดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา (ระบบทวิภาคี) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองมีความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

ในการนี้ นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรม


 
   

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.

งานความร่วมมือ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับสถานประกอบการภายในประเทศ

ณ ห้องประชุม ศูนย์ภาษาต่างประเทศ


 
   

วันที่ 2 ตุลาคม 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดพิธีส่ง - มอบครูอาสาสมัครเกาหลี เพื่อทำหน้าที่สอน ณ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษา ในปีงบประมาณ 2563 โดยมีครูอาสาสมัครเกาหลี จำนวน 2 ราย ได้แก่ Miss Minji Kim และ Miss Seoyoung Park เพื่อมาทำหน้าที่สอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม ร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ณ ห้องประชุม อาคารภาษาต่างประเทศ


 
   

วันที่ 1 ตุลาคม 2562

นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้นางโฉมทัศนี ดวงทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการพร้อมด้วยคณะครูวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเดินทางไปต้อนรับคณะครูอาสาสมัครเกาหลีที่สนามบินสุวรรณภูมิพร้อมทั้งเข้าร่วมงานวันชาติเกาหลี

ณ โรงแรม แซงกรี-ลา กรุงเทพฯ


 
   

วันที่ 30 กันยายน 2562

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมงานจากวันที่พากเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ "ครูปรัศรนี พิณอำพรไพศาล"

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม


 
   

วันที่ 30 กันยายน 2562

คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก้าวสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน

ในการนี้นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ อาคารศูนย์ภาษาต่างประเทศ


 
   

ระหว่างวันที่ 22 - 26 กันยายน 2562

คณะผู้บริหารวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการงานจัดการศึกษาสำหรับคนพิการซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ประสานการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการร่วมกับศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี


 
   

ระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยายน 2562

นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้คณะครูวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานความรู้ด้านวิจัยสำหรับวิชาชีพครู จากสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา


 
   

ระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยายน 2562

นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้นางศุภกาญจน์ เลาหไพศาล นางภควดี พื้นทอง ครูแผนกวิชาการโรงแรม นางสุภาพร ภู่พัด ครูแผนกวิชาการเลขานุการ นางสาวอรอุสา ตันเซียน ครูแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกและนางธันยพร ตันดิ์ดนัย ครูแผนกวิชาการตลาด เข้ารับการอบรมในโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อปรับพฤติกรรมผู้เรียนโดยกระบวนการทางจิตวิทยา การให้คำปรึกษาและการแนะแนวสำหรับครูปฎิบัติงานในหน้าที่ฐานะครูที่ปรึกษา ระดับกลาง รุ่นที่ 6

ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี จังหวัดนนทบุรี


 
   

วันที่ 18 กันยายน 2562

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการการใช้ระบบหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์สำหรับครูนิเทศก์และครูฝึกในสถานประกอบการ

ในการนี้นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม


 
   

วันที่ 17 กันยายน 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ดำเนินการจัดเลี้ยงบริการอาหารและเครื่องดื่มภายในงาน Asean thailand 2019 อีกทั้งยังได้นำเสนอผลงานของแผนกวิชาการโรงแรมและแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจภายในงานอีกด้วย

ในการนี้ยังได้รับเกียรตินายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีและเยี่ยมชมผลงาน

ณ กระทรวงศึกษาธิการ


 
   

วันที่ 17 กันยายน 2562

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการการใช้ระบบหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์สำหรับครูนิเทศก์และครูฝึกในสถานประกอบการ

ในการนี้นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม


 
   

วันที่ 26 สิงหาคม 2562

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสาขาวิชาการท่องเที่ยว ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีการท่องเที่ยวการสำรองที่นั่งแบบเบ็ดเตล็ดเสร็จระบบกาลิเลโอ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26- 30 สิงหาคม 2562

ในการนี้นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ อาคาร ชั้น 3


 
   

วันที่ 26 สิงหาคม 2562

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวสวดมนต์ในตอนเช้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกได้ออกมาเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงาน A cat in the garden showoff vol.2 ชมนิทรรศการศิลปะของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ในวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมจัดตั้งแต่เช้าจนไปถึงเย็นของวัน

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์


 
   

วันที่ 24 สิงหาคม 2562

นำโดยนายพีรวิชญ์ มีสัจจานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครูวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมมหกรรม ภูมิปัญญาสุขภาพอาเซียน (ASEAN Health Wisdom Conference 2019) ครั้งที่ 2

ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล เป็นประธานเปิดงาน

ณ ภูมิภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี


 
   

วันที่ 24 สิงหาคม 2562

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์นวัตกรรม "Robotics Workshop" ให้แก่นักเรียน นักศึกษา สนับสนุนโดยบริษัท เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ณ อาคารศูนย์ภาษาต่างประเทศ


 
   

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2562

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์นวัตกรรม "Robotics Workshop" ให้แก่นักเรียน นักศึกษา สนับสนุนโดยบริษัท เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ณ อาคารศูนย์ภาษาต่างประเทศ


 
   

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยขับเคลื่อนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในการนี้ นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้นายพีรวิชญ์ มีสัจจานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม


 
   

 

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพนอกโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

ในการนี้ นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม


 
   

 

วันที่ 22 สิงหาคม 2562

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียน นักศึกษา สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน นักการภารโรงเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน

ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์


 
   

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2562

กิจกรรม Day Camp และพิธีรับเตรียมลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นักเรียน ระดับ ปวช 1 ทุกสาขาวิชา

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์


 
   

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2562

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยภายในงานมีการเดินชุดแฟนซีไซเคิล /การแสดงดนตรีสด /การแสดงซายโชว์ /ซุ้มความรู้วิทยาศาสตร์ / บูธความรู้ขยะมูลฝอยและการขายสินค้ามือสองจากนักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชา

ณ บริเวณอาคารวิทยบริการ


 
   

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2562

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพการวัดผลและประเมินผลรายวิชา

ในการนี้นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม


 
   

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2562

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้จัดปฐมนิเทศและทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารภาษาต่างประเทศ


 
   

วันที่ 18 สิงหาคม 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพครูสาขาวิชาการท่องเที่ยวด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2562

ในการนี้ นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่เข้าร่วมอบรม

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม


 
   

วันที่ 17 สิงหาคม 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพครูสาขาวิชาการท่องเที่ยวด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2562

ณ ชุมชนช่องสะแก จังหวัดเพชรบุรี


 
   

วันที่ 17 สิงหาคม 2562

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมโครงการ Share For Child เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อฝันน้อง ครั้งที่ 1 เพื่อระดมทุนสนับสนุนมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการเป็นทุนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ณ บริเวณสวนครู หน้าอาคาร สพฐ.1 กระทรวงสาธารณสุข


 
   

วันที่ 16 สิงหาคม 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพครูสาขาวิชาการท่องเที่ยวด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2562

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม


 
   

วันที่ 16 สิงหาคม 2562

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวสวดมนต์ในตอนเช้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพพร้อมใจกันร้องเพลงและอวยพรวันเกิดให้แก่ นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีความสุขตลอดปีตลอดไป

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์


 
   

วันที่ 15 สิงหาคม 2562

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียน นักศึกษา สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน นักการภารโรงเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน

ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์


 
   

วันที่ 14 สิงหาคม 2562

แผนกวิชาการบัญชีร่วมกับสำนักงานเขตคลองสามวาได้จัดการอบรมการวางแผนการออมเงินกับ กอช. ให้แก่นักเรียน นักศึกษา

ในการนี้นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้นายพีรวิชญ์ มีสัจจานนท์ รองผู้อนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ ประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม


 
   

วันที่ 13 สิงหาคม 2562

พิธีเปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

โดยมีฐานการเรียนรู้ ทั้งหมด 5 ฐานประกอบไปด้วย

1. เรื่องกล้วย กล้วย 
2. Clean life Clean love
3. สีจากธรรมชาติ
4. ผักสวนครัว รั้วกินได้ 
5. รู้เฟื่อง เรื่องเห็ด

ในการนี้นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์


 
   

วันที่ 13 สิงหาคม 2562

พิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ แผนกวิชาการตลาด ประกวดการนำเสนอขายสินค้า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ในการนี้นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 352


 
   

วันที่ 13 สิงหาคม 2562

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวสวดมนต์ในตอนเช้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันอังคารเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน ดำเนินการโดยชมรม To be number one

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์


 
   

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2562

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในการนี้ นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรเป็นประธานในพิธีและพร้อมใจกันร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย / แม่ของแผ่นดินและเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์


 
   

วันที่ 9 สิงหาคม 2562

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เข้าร่วมโครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ในตอนเช้าร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ วัดพระยาสุเรนทร์

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์


 
   

วันที่ 9 สิงหาคม 2562

นำโดยนางฐิรนันท์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ณ สถาบันพุทธศาสนา เถรวาท-มหายาน โฝวกวงซัน ไทฮว่าซื่อ


 
   

วันที่ 9 สิงหาคม 2562

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในการนี้ นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรเป็นประธานในพิธีและพร้อมใจกันร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย / แม่ของแผ่นดินและเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์


 
   

วันที่ 9 สิงหาคม 2562

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เข้าร่วมโครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ในตอนเช้าร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ วัดพระยาสุเรนทร์

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์


 
   

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2562

คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน

ณ สถาบันพุทธศาสนา เถรวาท-มหายาน โฝวกวงซัน ไทฮว่าซื่อ


 
   

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2562

นางสาวสถาพร มีอุดหนุน หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชนได้เข้าร่วมงานและนำนักเรียนเข้ารับฟังการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน

ในการนี้ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา

ณ ห้อง Grand Hall 203 ไบเทคบางนา


 
   

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2562

แผนกวิชาการบัญชีร่วมกับแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกได้จัดโครงการยกระดับคุณภาพการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา กิจกรรมระดมความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญภูมิปัญญาภายนอกในการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา

ณ ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม


 
   

วันที่ 8 สิงหาคม 2562

แผนกวิชาการโรงแรมได้จัดการอบรม "โอกาสและความก้าวหน้าในงานการโรงแรม" ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการศึกษา ให้แก่นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม

ในการนี้ นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้นางโฉมทัศนี ดวงทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม


 
   

วันที่ 7 สิงหาคม 2562

นางสาวสถาพร มีอุดหนุน หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชนได้เข้าร่วมงานและนำนักเรียนเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน

โดยนางสาวธันย์ชนก คงวิกุล นักศึกษา ระดับ ปวส.1 แผนกวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้เป็นตัวแทน นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนไทย เข้าร่วมงานและร่วมยื่นข้อเสนอและประกาศเจตนารมณ์เพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยในเด็กและเยาวชน ในความปลอดภัยบนท้องถนน

ในการนี้ ท่านพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา


 
   

วันที่ 6 สิงหาคม 2562

ชมรมวิชาชีพเศรษฐกิจพอเพียงได้จัดโครงการศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดและการแสดงดนตรีของสมาชิกชมรม

ในการนี้ นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ โรงเพาะเห็ด วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ


 
   

วันที่ 6 สิงหาคม 2562

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการอ่านและสัปดาห์ห้องสมุดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยภายในงานมีการร่วมสนุกตอบคำถามและมอบรางวัลให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ตอบคำถามได้ถูกต้องพร้อมทั้งเขียนความในใจเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ในการนี้ นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบของรางวัลให้แก่นักเรียน นักศึกษา

ณ ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด


 
   

วันที่ 6 สิงหาคม 2562

ชมรมวิชาชีพเลขานุการและการจัดการทั่วไปได้จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพในงานเลขานุการด้วยโปรแกรม Photoshop ให้แก่นักเรียน นักศึกษา

ในการนี้ นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ ห้องปฏิบัติการภาษา (Smart Sound Lab) ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาต่างประเทศ


 
   

วันที่ 6 สิงหาคม 2562

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวสวดมนต์ในตอนเช้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันอังคารเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน ดำเนินการโดยชมรม To be number one

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์


 
   

วันที่ 5 สิงหาคม 2562

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ) ได้รับมอบหมายจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล ประจำปี 2562

ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ


 
   

วันที่ 5 สิงหาคม 2562

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวสวดมนต์ในตอนเช้านายเจษฎากร อังกูลพัฒนาสุข นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ และ นายนฤพาน รุ่งรัตน์มณีมาศ นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกได้มาประชาสัมพันธ์ข่าวสารเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "ออมก่อนใช้ สร้างวินัยทางการเงิน"

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์


 
   

วันที่ 4 สิงหาคม 2562

นางสาวสถาพร มีอุดหนุน หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนพร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ จำนวน 10 คน เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของแกนนำเครือข่ายเยาวชนอาชีวศึกษาเพื่อลดการเจ็บตายบนท้องถนน ครั้งที่ 1 จัดโดย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

โดยมีท่าน ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ) เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของแกนนำฯเครือข่ายเยาวชนอาชีวศึกษาเพื่อลดการเจ็บตายบนท้องถนน

ณ ห้องประชุม hall 2 ชั้น 2 อาคาร D สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส


 
   

วันที่ 2 สิงหาคม 2562

งานวิทยบริการและห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ ได้มาประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เนื่องในวันแม่แห่งชาติและเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านและสัปดาห์ห้องสมุดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยภายในงานมีการร่วมสนุกตอบคำถามและมอบรางวัลให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง

ณ ลานกีฬาอนเกประสงค์


 
   

วันที่ 1 สิงหาคม 2562

ชมรมวิชาชีพธุรกิจค้าปลีกส่งมอบของใช้มือสองทุกชนิด ในโครงการเหลือ - ขอ เพื่อนำไปแลกเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆ ผู้ด้อยโอกาส ให้กับตัวแทนจากมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ครั้งที่ 1

ณ อาคารอำนวยการ


 
   

วันที่ 1 สิงหาคม 2562

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียน นักศึกษา สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน นักการภารโรงเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน

ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์


 
   

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้จำลอง บริษัท BC-BAT TRAVEL BY PG

ในการนี้นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ บริเวณด้านข้าง อาคาร 5 ชั้น 1


 
   

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) และพัฒนาหลักสูตรเพื่อขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

ณ อาคาร 5 ชั้น 4


 
   

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาได้จัดอบรมอาชีพ "การตกแต่งปูนสไตล์ลอฟ" โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด จัดอบรมให้แก่นักเรียนแผนกวิชาวิจิตรศิลป์และแผนกวิชาการท่องเที่ยว ภายใต้ "โครงการ ไม่แตกแยก ไม่แตกร้าว"

ณ อาคาร 5 ชั้น 1


 
   

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

นางสาวภาราดา กล่อมมูล และนางสุภาพร ภู่พัด ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ได้มาประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ ความสำคัญในวันภาษาไทยแห่งชาติให้แก่นักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งมีกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามและมอบของรางวัลให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง

ในการนี้นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ยังได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์


 
   

ระหว่างวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (108 อาชีพ) ในงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” โดยเปิดสอนการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ เพื่อตอบโจทย์สังคมยุคใหม่ในโลกออนไลน์ให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่สนใจซึ่งสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมได้อีกด้วย

ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม กระทรวงศึกษาธิการ


 
   

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

คณะผู้บริหาร ครู บุคลาการทางการศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษาและเยี่ยมชมนิทรรศการและการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายในงาน ”เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม กระทรวงศึกษาธิการ


 
   

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้นายพีรวิชญ์ มีสัจจานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนถวาย

ณ สถาบันพุทธศาสนา เถรวาท - มหายาน โฝวกวงซัน ไท่ฮว่าซื่อ


 
   

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา โดยคณะครู นักเรียน นักศึกษา พร้อมใจกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณฐานหลวงปู่ทวด ณ วัดพระยาสุเรนทร์


 
   

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562

พิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับนักเรียน นักศึกษาและผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป เป็นการฝึกอาชีพที่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

โดยมีรายวิชาที่เปิดสอนดังต่อไปนี้ 
- การทำสบู่และการออกแบบผลิตภัณฑ์ สบู่ 
- การทำโลชั่นบาร์และน้ำมะพร้าว
- การทำบัญชีครัวเรือน
- การทำน้ำยาล้างจาน 
- การตกแต่งสถานที่ด้วยผ้า 
- การทำเบเกอรี่
- การจัดแจกันดอกไม้

ในการนี้นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม


 
   

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้จัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับนักเรียน นักศึกษาและผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป เป็นการฝึกอาชีพที่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

คณะครู นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี สอนการทำโลชั่นบาร์และน้ำมันมะพร้าว / การทำบัญชีครัวเรือน / น้ำยาล้างจาน

ณ หมู่บ้านเลิศอุบล


 
   

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562

พิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับนักเรียน นักศึกษาและผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป เป็นการฝึกอาชีพที่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

โดยคณะครู นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี สอนการทำโลชั่นบาร์และน้ำมันมะพร้าว / การทำบัญชีครัวเรือน / น้ำยาล้างจาน

ในการนี้นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ หมู่บ้านเลิศอุบล


 
   

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ พร้อมใจกันร่วมโครงการเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยนางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้นายพีรวิชญ์ มีสัจจานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือเป็นประธานในพิธีกล่าวคำอาเศียรวาท ถวายพระพรและนำกล่าวคำปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมทั้งร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียง

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ


 
   

 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียน นักศึกษา สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน นักการภารโรงเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน

ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์


 
   

 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562

นางสาวสภาพร มีอุดหนุน หัวหน้างานโครงการพิเศษและ
การบริการชุมชน นางสาวอมรรักษ์ ราศรีจันทร์ ครูผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนยุคใหม่ ห่างไกลเอดส์

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเขตคลองสามวา


 
   

 

ในระหว่างวันที่ 21- 24กรกฎาคม2562

นางกุลิสรา สุวรรณ ครู คศ.1 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม “งานสัปดาห์ความร่วมมือด้านการศึกษาเอเซียน-จีน ครั้งที่12” ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสความร่วมมือด้านการศึกษา เทคโนโลยีที่ทันสมัย และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความเป็นมาตรฐานสากล และสาขาวิชาที่เปิดสอนสอดคล้องกับอาชีวศึกษาไทย


 
   

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวสวดมนต์ในตอนเช้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันอังคารเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน ดำเนินการโดยชมรม To be number one

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์


 
   

ระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2562

นางสุกัลยา จันทร์จินดา หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก นางสาวภัทราวรรณ วรรณบำเพ็ญ ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา จำนวน 10 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างทักษะด้าน ICT แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา

ณ ชั้น 6 อาคาร บริษัท ซีเนียร์ คอม จำกัด


 
   

วันที่ 21 กรกฎาคม 2562

นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการท่องเที่ยวเพื่อชุมชนสำหรับนักเรียน นักศึกษา ตามแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการตามนโยบาย อ.กรอ.อศ กลุ่มอาชีพโรงแรมและท่องเที่ยว ในระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2562

ในการนี้นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติมอบประกาศนัยบัตรแก่นักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการอบรม

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม


 
   

 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562

นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการท่องเที่ยวเพื่อชุมชนสำหรับนักเรียน นักศึกษา ตามแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการตามนโยบาย อ.กรอ.อศ กลุ่มอาชีพโรงแรมและท่องเที่ยว ในระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2562

 
   

 

 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

การประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินการ การทำข้อตกลงในการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการภายในประเทศ

ณ ห้องประชุมเทวาภิรมย์


 

 
   

 

 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการท่องเที่ยวเพื่อชุมชนสำหรับนักเรียน นักศึกษา ตามแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการตามนโยบาย อ.กรอ.อศ กลุ่มอาชีพโรงแรมและท่องเที่ยว ในระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2562

โดยนางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้นายพีรวิชญ์ มีสัจจานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม


 

 
   

 

 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้นายพีรวิชญ์ มีสัจจานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือพร้อมด้วย ครู วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ ครั้งที่ 4 / 2562

ณ ห้องประชุมพระยาอนุบาลดิตถกรรม (เสนโกศะโยดม) ตึก 9 ชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี


 

 
   

 

 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียน นักศึกษา สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน นักการภารโรงเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน

ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์


 

 
   

 

 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2562

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมการศึกษาดูงานและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร การเรียนรู้นวัตกรรมใหม่และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรคุณภาพการบริหารจัดการด้านบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล ระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- เยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ราชภักดิ์ อุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ ณ สวนสนประดิพัทธ์ ถนน เพชรเกษม ตำบล หนองแก ประจวบคีรีขันธ์และเดินทางกลับวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ


 

 
   

 

 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2562

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมการศึกษาดูงานและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร การเรียนรู้นวัตกรรมใหม่และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรคุณภาพการบริหารจัดการด้านบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล ระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- ออกเดินทางสู่ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ศูนย์เรียนรู้ด้านการ ฟื้นฟูป่าชายเลนจากนากุ้งร้างเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ณ ตำบล ปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์


 

 
   

 

 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2562

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมการศึกษาดูงานและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร การเรียนรู้นวัตกรรมใหม่และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรคุณภาพการบริหารจัดการด้านบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล ระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคิรีขันธ์

- กิจกรรมสานสัมพันธ์การน้อมรำลึกถึงบุญคุณและคณูปการของผู้เกษียณ “ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย ด้วยความยินดี ครูปรัศนี พิณอำพรไพศาล (หัวหน้าแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ) ณ บ้านกลางอ่าว บีช รีสอร์ท บ้านกรูด จังหวัดประจวบคิรีขันธ์


 

 
   

 

 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2562

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมการศึกษาดูงานและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร การเรียนรู้นวัตกรรมใหม่และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรคุณภาพการบริหารจัดการด้านบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล ระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคิรีขันธ์

- เวลา 15.00 น. เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร การเรียนรู้นวัตกรรมใหม่และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงาน (วิทยากรบรรยายโดย ดร.ภาณัททากา วงษากิตติกุล) ณ บ้านกลางอ่าว บีช รีสอร์ท บ้านกรูด จังหวัดประจวบคิรีขันธ์


 

 
   

 

 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2562

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมการศึกษาดูงานและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร การเรียนรู้นวัตกรรมใหม่และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรคุณภาพการบริหารจัดการด้านบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล ระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคิรีขันธ์

- กิจกรรมสัมพันธ์ กลุ่มที่ 2 เยี่ยมชมวัดพระมหาธาตุภักดีประกาศ (วัดประจำรัชกาลที่ 9) / พร้อมชมทะเลแหวก


 

 
   

 

 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2562

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมการศึกษาดูงานและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร การเรียนรู้นวัตกรรมใหม่และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรคุณภาพการบริหารจัดการด้านบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล ระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคิรีขันธ์

- กิจกรรมสัมพันธ์ (กลุ่มที่ 1) ดำน้ำ ดูปะการัง ชมเกาะทะลุ พร้อมทั้งเก็บขยะใต้ทะเล


 

 
   

 

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมการศึกษาดูงานและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร การเรียนรู้นวัตกรรมใหม่และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรคุณภาพการบริหารจัดการด้านบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล ระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคิรีขันธ์

- คณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับนายนรินทร์ แก้วทอง เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี พร้อมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ณ บ้านกลางอ่าว บีช รีสอร์ท บ้านกรูด จังหวัดประจวบคิรีขันธ์


 

 
   

 

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมการศึกษาดูงานและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร การเรียนรู้นวัตกรรมใหม่และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรคุณภาพการบริหารจัดการด้านบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล ระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคิรีขันธ์

- เข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์สร้างการทำงานเป็นทีมและทำจิตอาสาเก็บขยะตามชาดหาด


 

 
   

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมการศึกษาดูงานและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร การเรียนรู้นวัตกรรมใหม่และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรคุณภาพการบริหารจัดการด้านบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล ระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคิรีขันธ์

- เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร การเรียนรู้นวัตกรรมใหม่และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงาน (จิตอาสา 904) ณ บ้านกลางอ่าว บีช รีสอร์ท บ้านกรูด จังหวัดประจวบคิรีขันธ์


 

 
   

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมการศึกษาดูงานและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร การเรียนรู้นวัตกรรมใหม่และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรคุณภาพการบริหารจัดการด้านบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล ระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคิรีขันธ์

- เดินทางไปสักการะหลวงปู่ทวด ณ วัดห้วยมงคล วัดที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเอง


 

 
   

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมการศึกษาดูงานและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร การเรียนรู้นวัตกรรมใหม่และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรคุณภาพการบริหารจัดการด้านบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล ระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคิรีขันธ์

- เดินทางสู่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน ร้านเปญวณ จังหวัดเพชรบุรี


 

 
   

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

คณะผู้บริหาร ครูพร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562

ณ อาคาร 4 IMPACT FORUM เมืองทองธานี จ.นนทบุรี


 

 
   

 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพพร้อมใจกันร่วมพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

ณ วัดพระยาสุเรนทร์

 
   

 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียน นักศึกษา สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน นักการภารโรงเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน

ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์

 
   

 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพรับการนิเทศเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก

โดยได้รับเกียรติจากคุณสุมนา กันแย้ม ศึกษานิเทศก์จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม

 
   

 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวสวดมนต์ในตอนเช้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันอังคารเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน ดำเนินการโดยชมรม To be number one

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Beijing youth politics college สาธารณรัฐประชาชนจีนที่เข้ามาเยี่ยมเยือนวิทยาลัยฯเพื่อพูดคุยเรื่องการจัดการศึกษา การแลกเปลี่ยนครู นักเรียน นักศึกษาและการจัดทำวิจัยร่วมกัน

ณ ห้องประชุมเทวาภิรมย์

 
   

 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562

นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้นางโฉมทัศนี ดวงทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการพร้อมด้วย ครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมกิจรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติแต่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ณ วัดนายโรง กรุงเทพมหานคร

 
   

 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรมการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2562

ในการนี้นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้นายพีรวิชญ์ มีสัจจานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือเป็นประธานและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ ครู นักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการอบรม

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม

 
   

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ได้จัดโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา จำนวน 25 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านเทคโนโลยี (IT) ของนักเรียน นักศึกษา โดยวิทยากรจาก Wintec ประเทศนิวซีแลนด์

ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ภาษาต่างประเทศ

 
   

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรมการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2562

ในการนี้นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้นายพีรวิชญ์ มีสัจจานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม

 
   

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

พิธีเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและครูผู้สอนสาขาวิชาการท่องเที่ยวด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และทักษะด้านเทคโนโลยีการท่องเที่ยวการสำรองที่นั่งแบบเบ็ดเสร็จระบบกาลิเลโอ

ในการนี้นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้นางโฉมทัศนี ดวงทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์แผนกวิชาการท่องเที่ยว อาคาร 5 ชั้น 3

 
   

 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียน นักศึกษา สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน นักการภารโรงเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน

ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์

 
   

 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ได้จัดโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา จำนวน 25 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านเทคโนโลยี (IT) ของนักเรียน นักศึกษา โดยวิทยากรจาก Wintec ประเทศนิวซีแลนด์

ในการนี้นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ภาษาต่างประเทศ

 
   

 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562

งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) ร่วมกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้จัดอบรมสัมนาในหัวข้อ "กลยุทธ์ Content Marketing ให้ประสบความสำเร็จสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว" ให้กับนักเรียน นักศึกษา

ในการนี้นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม

 
   

 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ร่วมงานโครงการพิเศษและบริการชุมชนวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้จัดกิจกรรม "Lovecare loves you" รักนี้ ปลอดภัย เพื่อให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา เรื่องสุขภาวะของเยาวชนโดยมีฐานการเรียนรู้ บริการตรวจเอชไอวี โดยบุคลากรสาธารณสุขที่เป็นเครือข่ายบริการ

ในการนี้นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและเยี่ยมชมตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ

ณ อาคาร 5 ชั้น 4

 
   

 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562

ชมรมวิชาชีพธุรกิจค้าปลีกขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมโครงการเหลือ-ขอ โดยบริจาคของใช้มือสองทุกชนิด อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หนังสือและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเพื่อนำไปแลกเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆ ผู้ด้อยโอกาส ณ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

สามารถร่วมบริจาคได้บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการค่ะ

 
   

 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562

ชมรมวิชาชีพการตลาดได้จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพและหารายได้ระหว่างเรียนโดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่น "Fresh Day Market" เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกพัฒนาทักษะอาชีพและมีวิถีชีวิตแห่งความพอเพียงโดยมีการจัดจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาทิ ลูกชิ้นทอด ยำลูกชิ้นปลา ข้าวโพดคลุกเนย น้ำลำไย มันฝรั่งทอด ปลาหมึกย่าง เป็นต้น

ในการนี้ยังได้รับเกียรติจากนางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เดินเยี่ยมชมกิจรรมและอุดหนุนอาหารและเครื่องดื่มจากนักเรียน นักศึกษา

ณ บริเวณด้านข้างตึกวิทยบริการและห้องสมุด

 
   

 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวสวดมนต์ในตอนเช้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันอังคารเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน ดำเนินการโดยชมรม To be number one

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยนางกุลิสรา สุวรรณ ครู คศ 1 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาและคณะครูวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตัวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562

ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง

 
   

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาวันลูกเสือไทย ประจำปีการศึกษา 2562

โดยนางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้นางโฉมทัศนี ดวงทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งร่วมกล่าวคำปฎิญาณ

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

 

วันที่ 30 มิถุนายน 2562

นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้นางโฉมทัศนี ดวงทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการพร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชาภาษาต่างประเทศและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษโดยเข้ารับการอบรมและเดินเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อัญมณี สยามเจมส์เฮอริเทจ

ณ พิพิธภัณฑ์อัญมณี สยามเจมส์เฮอริเทจ

 
   

 

ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562

นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยนางกุลิสรา สุวรรณ ครู คศ 1 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการโครงการ Best practice

ในการนี้ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กอศ. ได้มอบนโยบาย ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นแนวทางและยุทธศาสตร์ ในการทำงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2563 แก่คณะทำงานซึ่งดำเนินการจัดประชุมโดย ศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ (ศพก.)ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

 
   

 

วันที่ 30 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ได้จัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ปีงบประมาณ 2562 (ศูนย์ที่ 2) เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสาและช่วยเหลือประชาชน

โดยทางศูนย์ได้ให้บริการและแสดงผลงานการจัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนดังนี้

1. การให้บริการซ่อม / การให้บริการซ่อมเครื่องใช่ไฟฟ้าในครัวเรือน / การซ่อมมุ้งลวด / การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์

2. การอบรมการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพให้กับประชาชน / การทำน้ำยาล้างจาน / การจับผ้าตกแต่งสถานที่ / การทำแซนวิชเพื่อสุขภาพ / การทำเครื่องดื่มน้ำพั๊นซ์

3. การอบรมการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน / การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนและการอบรมห

 
   

 

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับบุคลากร

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม

 
   

 

วันที่ 29 มิถุนายน 2562

นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้นางโฉมทัศนี ดวงทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนางสาวสถาพร มีอุดหนุน หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน นางสาวอมรรักษ์ ราศรีจันทร์ ครูแผนกวิชาการโรงแรม นายพิเชษฐ์ ศรีสุพรรณ ครูแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตามศาสตร์พระราชาด้านดนตรี เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สร้างสรรค์และเผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ณ ลานเพลินดนตรีด้านหลัง สถานีตำรวจนครบาลคันนายาว

 
   

 

วันที่ 29 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ได้จัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ปีงบประมาณ 2562 (ศูนย์ที่ 2) เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสาและช่วยเหลือประชาชน

โดยทางศูนย์ได้ให้บริการและแสดงผลงานการจัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนดังนี้

1. การให้บริการซ่อม / การให้บริการซ่อมเครื่องใช่ไฟฟ้าในครัวเรือน / การซ่อมมุ้งลวด / การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์

2. การอบรมการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพให้กับประชาชน / การทำน้ำยาล้างจาน / การจับผ้าตกแต่งสถานที่ / การทำแซนวิชเพื่อสุขภาพ / การทำเครื่องดื่มน้ำพั๊นซ์

3. การอบรมการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน / การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนและการอบรมหลักการเขียนแผนธุรกิจ

ณ บริเวณชุมชนมโนรมย์ 4

 
   

 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562

ขอแสดงความยินดีกับนายพีรพล บุตรแดง นักศึกษา ระดับ ปวส.2 MEP สาขาวิชาการโรงแรม นางสาวเมธาวี สมานประชา นางสาวปานขวัญ คามรักษ์ นักศึกษาแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ (จีน) วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพที่ได้รับทุนการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา จากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ปี 2562 โดยนางสาวสถาพร มีอุดหนุน ครูแผนกวิชาภาษาต่างประเทศเป็นผู้ควบคุมดูแล

ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

 
   

 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียน นักศึกษา สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน นักการภารโรงเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน

ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์

 
   

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพร่วมกับสำนักงานเขตคลองสามวา สถานีตำรวจนครบาลนิมิตใหม่ ตัวแทนชุมชน ร่วมกันเดินรณรงค์ "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติดและพร้อมใจรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบเพื่อขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไป

คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติดโลก คือ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”

ณ บริเวณชุมชนหมู่บ้านมโนรมย์ 4

 
   

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2562

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้จัดกิจกรรม “รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก” โดยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้เข้าร่วมกิจรรมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน

โดยนางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้นางโฉมทัศนี ดวงทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการอ่านสารของท่านรัฐมนตรีว่าที่การกระทรวงศึกษาธิการและนำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา กล่าวคำปฏิญาณตน

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 15.00 น.

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เข้าร่วมกิจกรรมการเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2562

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2562
หลังจากกิจกรรมเข้าแถวสวดมนต์ในตอนเช้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันอังคารเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน ดำเนินการโดยชมรม To be number one

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ได้จัดโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา จำนวน 25 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านเทคโนโลยี (IT) ของนักเรียน นักศึกษา โดยวิทยากรจาก Wintec ประเทศนิวซีแลนด์

ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ภาษาต่างประเทศ

 
   

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2562

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวสวดมนต์ในตอนเช้า ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาที่ลงสมัครการเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้มาแนะนำตัวเพื่อหาเสียงก่อนวันเลือกตั้งในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

งานประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาทุกคน เลือกเบอร์ที่ชอบและเบอร์ที่ใช่มาเป็นนายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 กันนะคะ

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ได้จัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ปีงบประมาณ 2562 (ศูนย์ที่ 2) เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสาและช่วยเหลือประชาชน

โดยทางศูนย์ได้ให้บริการและแสดงผลงานการจัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนดังนี้

1. การให้บริการซ่อม / การให้บริการซ่อมเครื่องใช่ไฟฟ้าในครัวเรือน / การซ่อมมุ้งลวด / การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์

2. การอบรมการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพให้กับประชาชน / การทำน้ำยาล้างจาน / การจับผ้าตกแต่งสถานที่ / การทำแซนวิชเพื่อสุขภาพ / การทำเครื่องดื่มน้ำพั๊นซ์

3. การอบรมการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน / การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนและการอบรมหลักการเขียนแผนธุรกิจ

ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางละเอียด วัฒนศรี ผู้อำนวยการเขตคลองสามวาเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ บริเวณชุมชนมโนรมย์ 4

 
   

วันที่ 21 มิถุนายน 2562

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวสวดมนต์ในตอนเช้า ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาที่ลงสมัครการเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้มาแนะนำตัวเพื่อหาเสียงก่อนวันเลือกตั้งในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

งานประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาทุกคน เลือกเบอร์ที่ชอบและเบอร์ที่ใช่มาเป็นนายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 กันนะคะ

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

วันที่ 20 มิถุนายน 2562

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพพร้อมด้วยตัวแทนสถานประกอบการเข้าร่วมพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการได้แสดงถึงความเคารพและแสดงออกถึงการสำนึกในบุญคุณของครู อาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอน

ในการนี้นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ ห้องประชุมกรุงเทพนครา อาคาร 5 ชั้น 4

 
   

วันที่ 20 มิถุนายน 2562

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์ประจำวิทยาลัยฯ พร้อมเจิมหนังสือและอุปกรณ์ใหม่ บริเวณหน้ารูปปั้นพ่อทับ แม่นกคล้า รอดอนันต์

ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 
   

วันที่ 20 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพขอแสดงความยินดีกับนายพีรพล บุตรแดง นักศึกษา ระดับ ปวส.2 MEP สาขาวิชาการโรงแรมที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในการนี้นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติในการมอบรางวัลกับนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัล

ณ ห้องประชุมกรุงเทพนครา อาคาร 5 ชั้น 4

 

 
   

วันที่ 19 มิถุนายน 2562

คุณอมรรัตน์ แซ่โค้ว (Head of Corporate Sourcing & Education Service) เข้าพบนางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยนางโฉมทัศนี ดวงทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานวิทยบริการ หัวหน้างานอาชีวศึระบบทวิภาคี เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีร่วมกับวิทยาลัยฯ และแนวทางการจัดการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

ณ ห้องประชุมเทวาภิรมย์ อาคารอำนวยการ

 

 
   

วันที่ 19 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ "ด้านการท่องเที่ยวและบริการ"และขอใช้สถานที่บันทึกภาพจัดทำสื่อเคลื่อนไหวเพื่อนำเสนอและสร้างความเข้าใจในการสนับสนุนนโยบายการเลื่อนไหลต่อยอดการศึกษาทุกระดับของรัฐบาล

ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 

 
   

วันที่ 19 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันบาสเกตบอล กีฬาอาชีวะเกมส์ ประเภทชาย-หญิง ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2562

ผลการแข่งขัน (ประเภทชาย)
วท.มีนบุรี ชนะ วพ.เชตุพน 66-31 คะแนน

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 

 
   

วันที่ 19 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันบาสเกตบอล กีฬาอาชีวะเกมส์ ประเภทชาย-หญิง ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2562

ผลการแข่งขัน (ประเภทหญิง)
วพ.ธนบุรี ชนะ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 

 
   

วันที่ 18 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันบาสเกตบอล กีฬาอาชีวะเกมส์ ประเภทชาย-หญิง ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2562

ผลการแข่งขัน (ประเภทชาย)
วท.มีนบุรี ชนะ วพ.บางนา 69-39 คะแนน

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 

 
   

วันที่ 18 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันบาสเกตบอล กีฬาอาชีวะเกมส์ ประเภทชาย-หญิง ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2562

ผลการแข่งขัน (ประเภทหญิง)
วพ.บางนา ชนะ วพ.ธนบุรี 36-7 คะแนน

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 

 
   

วันที่ 18 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันบาสเกตบอล กีฬาอาชีวะเกมส์ ประเภทชาย-หญิง ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2562

ผลการแข่งขัน (ประเภทชาย)
ตั้งตรงจิตร ชนะ วก.นวมินทร์ 31-28 คะแนน

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 

 
   

วันที่ 18 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา สมรรถนะครูอาชีวศึกษาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)

ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

 

 
   

วันที่ 17 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเตรียมความพร้อมก่อนวันงานจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา สมรรถนะครูอาชีวศึกษาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562

ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

 

 
   

วันที่ 18 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันบาสเกตบอล กีฬาอาชีวะเกมส์ ประเภทชาย-หญิง ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2562

ผลการแข่งขัน (ประเภทชาย)
วพ.เชตุพน ชนะ ศิลปหัตถกรรม 45-30 คะแนน

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 

 
   

วันที่ 18 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันบาสเกตบอล กีฬาอาชีวะเกมส์ ประเภทชาย-หญิง ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2562

ผลการแข่งขัน (ประเภทชาย)
วพ.ธนบุรี ชนะ วพ.บางนา 37-32 คะแนน

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 

 
   

วันที่ 18 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันบาสเกตบอล กีฬาอาชีวะเกมส์ ประเภทชาย-หญิง ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2562

ผลการแข่งขัน (ประเภทชาย)
วท.มีนบุรี ชนะ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ 49-25 คะแนน

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 

 
   

วันที่ 18 มิถุนายน 2562

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวสวดมนต์ในตอนเช้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันอังคารเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน ดำเนินการโดยชมรม To be number one

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 

 
   

วันที่ 17 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันบาสเกตบอล กีฬาอาชีวะเกมส์ ประเภทชาย-หญิง ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2562

ผลการแข่งขัน (ประเภทชาย)
วท.มีนบุรี ชนะ วพ.เชตุพน 46-28 คะแนน

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 

 
   

วันที่ 17 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันบาสเกตบอล กีฬาอาชีวะเกมส์ ประเภทชาย-หญิง ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2562

ผลการแข่งขัน (ประเภทชาย)
วพ.บางนา ชนะ ตั้งตรงจิตร 38-14 คะแนน

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

วันที่ 17 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันบาสเกตบอล กีฬาอาชีวะเกมส์ ประเภทชาย-หญิง ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2562

ผลการแข่งขัน (ประเภทชาย)
วพ.ธนบุรี ชนะ วก.นวมินทร์ 62-38 คะแนน

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

วันที่ 17 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันบาสเกตบอล กีฬาอาชีวะเกมส์ ประเภทชาย-หญิง ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2562

ผลการแข่งขัน (ประเภทชาย)
วพ.เชตุพน ชนะ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ 45-37 คะแนน

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

วันที่ 17 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันบาสเกตบอล กีฬาอาชีวะเกมส์ ประเภทชาย-หญิง ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2562

ผลการแข่งขัน (ประเภทหญิง)
วพ.บางนา ชนะ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ 35-7 คะแนน

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

วันที่ 17 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันบาสเกตบอล กีฬาอาชีวะเกมส์ ประเภทชาย-หญิง ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2562

ผลการแข่งขัน (ประเภทชาย) วท.มีนบุรี ชนะ ศิลปหัตถกรรม 47-19 คะแนน

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

วันที่ 17 มิถุนายน 2562

นักกีฬาวอลเลย์บอลชาย วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้เดินทางไปแข่งขันกีฬาวอลล์เล่ย์บอลอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ผลการแข่งขัน วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ชนะ วิทยาลัยเทคโนโลยี ธนบุรีบริหารธุรกิจ 2 - 0 เกมส์

ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

 
   

วันที่ 16 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในเวลา 11.30 น. ผู้ปกครองนักเรียน ระดับ ปวช.1 - ปวส.2 พบครูที่ปรึกษาตามห้องที่กำหนด

ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 
   

วันที่ 16 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ในการนี้นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง

ณ ห้องประชุมกรุงเทพนครา อาคาร 5 ชั้น 4

 
   

วันที่ 16 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ได้จัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ปีงบประมาณ 2562 (ศูนย์ที่ 2) เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสาและช่วยเหลือประชาชน

โดยทางศูนย์ได้ให้บริการและแสดงผลงานการจัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนดังนี้

1. การให้บริการซ่อม / การให้บริการซ่อมเครื่องใช่ไฟฟ้าในครัวเรือน / การซ่อมมุ้งลวด / การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์

2. การอบรมการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพให้กับประชาชน / การทำน้ำยาล้างจาน / การจับผ้าตกแต่งสถานที่ /การทำน้ำพริกเผากากหมู / การทำเครื่องดื่มน้ำพั๊นซ์

3. การอบรมการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน / การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนและการอบรมหลักการเขียนแผนธุรกิจ

ณ บริเวณชุมชนมโนรมย์ 4

 
   

วันที่ 14 มิถุนายน 2562

การประชุมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562

ณ อาคารศูนย์ภาษาต่างประเทศ

 
   

วันที่ 14 มิถุนายน 2562

คณะผู้บริหาร ครู พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครและสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบเก้าอี้รถเข็นแก่โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครมอบโดยมูลนิธิพุทธรังสี (วัดจีน)

ณ สถาบันพุทธศาสนา เถรวาท-มหายาน โฝวกวงซัน

 
   

วันที่ 14 มิถุนายน 2562

นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้คณะครูและนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรมดำเนินการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้แก่นักเรียนผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 850 ชุด และแขก VIP จำนวน 50 ชุด ในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครและสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบเก้าอี้รถเข็นแก่โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครมอบโดยมูลนิธิพุทธรังสี (วัดจีน)

ณ สถาบันพุทธศาสนา เถรวาท-มหายาน โฝวกวงซัน

 
   

วันที่ 14 มิถุนายน 2562

นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้นางกุลิสรา สุวรรณ ครู คศ 1 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการรุกเพื่อลดเอดส์ ปี 2562 จัดขึ้นโดยกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ร่วมกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม เสริมสร้างทักษะชีวิตด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้คำปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แบบสมัครใจ

ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางละเอียด วัฒนศรี ผู้อำนวยการเขตคลองสามวาเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฎิบัติการด้านการโรงแรม

 
   

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพร่วมกับกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการรุกเพื่อลดเอดส์ในสถานศึกษา ให้แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม เสริมสร้างทักษะชีวิตด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้คำปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แบบสมัครใจ

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา? 10.30? น

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่?

ณ? อาคารศูนย์ภาษา?ต่างประเทศ

 
   

วันที่ 12 มิถุนายน 2562

นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้นางโฉมทัศนี ดวงทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนางกรองกาญจน์ พินิจศักดิ์ นายพรเทพ บรรลือทรัพย์ นางสาวดารารัตน์ ชัยรัตน์ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นางธันยพร ตันติ์ดนัย ครูแผนกวิชาการตลาดและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษากรุงเทพ ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 29

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพขอแสดงความยินดีกับคณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ แผนกวิชาการตลาด พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนอาชีวศึกษากรุงเทพเข้าแข่งขันในระดับภาตะวันออกและกรุงเทพ ในวันที่ 2 กรกฎาคม2562 – วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ชื่อผลงานได้แก่ไวน์เงาะและการพัฒนาและผลิตไวน์ลิ้นจี่ผสมแครอท

ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายเจนวิทย์ ครองตน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่คณะครู นักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านเข้ารอบ

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

 
   

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

นำโดยนายอำนวย วงษ์สุบรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคู้บอน ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 114 คน มาฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเพื่อให้นักเรียนค้นพบว่าตนเองมีความถนัดมีความสามารถและมีความสนใจในสาขาวิชาชีพ
ในเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อและประกอบชีพที่สุจริตในอนาคต สอนโดยคณะครูวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ในการนี้นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ณ อาคารศูนย์ภาษาต่างประเทศ

 
   

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

คุณนิพนธ์ เลี่ยงพงษ์พิพัณน์ บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัดได้มามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

โดยนางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยนางกุลิสรา สุวรรณ ครู คศ 1 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นตัวแทนในการรับมอบทุนการศึกษา

ณ อาคารอำนวยการ

 
   

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพพร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมรักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน เทิดพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสืบสานพระราชปณิธานเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

ณ บริเวณสวนด้านหลังอาคารอำนวยการ

 
   

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวสวดมนต์ในตอนเช้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได
้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันอังคารเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน ดำเนินการโดยชมรม To be number one

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

วันที่ 10 มิถุนายน 2562

นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากวัดจีนและคณะครู นักเรียน นักศึกษา จิตอาสา แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดห้องพักและจัดปูเตียงเพื่อเตรียมงานมอบทุนการศึกษาในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562

ณ สถาบันพุทธศาสนา เถรวาท - มหายาน โฝวกวงซัน (Fo Guang Shan Thaihua Temple )

 
   

วันที่ 10 มิถุนายน 2562

นางกรองกาญจน์ พินิจศักดิ์ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 29 ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ เพื่อประเมินรายงานโครงงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด

ณ ห้องประชุมตึก 9 ชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

 
   

วันที่ 10 มิถุนายน 2562

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ พร้อมใจกันร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ

 
   

วันที่ 4 มิถุนายน 2562

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวสวดมนต์ในตอนเช้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันอังคารเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน ดำเนินการโดยชมรม To be number one

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

วันที่ 3 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในงานการเลี้ยงรับรองสมาคมการศึกษาจีนเพื่อการแลกเปลี่ยนนานาชาติ

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 
   

วันที่ 3 มิถุนายน 2562

ครูพิเชษฐ์ ศรีสุพรรณและครูบุญญาพร สุวรรณบูลย์ ครูผู้ควบคุมนักศึกษาวิชาทหาร พานักเรียนวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพไปสอบคัดเลือกเพื่อเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหารประจำปีการศึกษา2562 ห้วงที่1 สถานศึกษาวิชาทหารในพื้นที่ กรุงเทพฯ

ณ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร หน่วนบัญชาการรักษาดินแดน

 
   

วันที่ 3 มิถุนายน 2562

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สน.คันนายาว ได้จัดพิธีและจัดให้ข้าราชการตำรวจเข้าร่วมพิธี ณ สำนักงานเขตหน่วยงานราชการในพื้นที่ดังนี้
1. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน - ทอง ณสำนักงานเขต
2. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารทำการสถานีตำรวจนครบาลคันนายาว และสำนักงานเขต
3. กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
4. พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมริมน้ำ สถานีตำรวจนครบาลคันนายาว โดยมี พ.ต.อ.สิงห์ สิงห์เดช ผกก.สน.คันนายาว เป็นประธานในพิธีโดยปฎิบัติพร้อม มณฑลพิธีท้องสนามหลวง มีข้าราชการตำรวจและครอบครัว กต.ตร.สน.คันนายาว ข้าราชการบุคลากรวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เข้าร่วมในพิธี

 
   

วันที่ 1 มิถุนายน 2562

ทีมฟุตซอล BC-BAT เข้าร่วมการแข่งขัน BMA FUTSAL 2019 เขตคลองสามวา

ณ สนามฟุตซอล วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

  

 

หน่วยงานอาชีวศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
  สำนักความร่วมมือ (สม.)
  สำนักอำนวยการ (สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา (สตอ.)
  สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ (สสอ.)
  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.)
  สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน (ตสน.)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)