วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
bcbat.bkk2012@gmail.com
02-914-3172-3

แผนภูมิผู้บริหารระดับสถานศึกษา


     
   
  นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ  
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ  
       
นางกุลิสรา สุวรรณ นางโฉมทัศนี ดวงทวี นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล
รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา