วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
bcbat.bkk2012@gmail.com
02-914-3172-3

งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 

งานประกันคุณภาพ /แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก /ภาคเรียนที่ 2562

รายงานการดำเนินโครงการ
  รายงานกิจกรรมระดมความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญภูมิปัญญาภายนอกเรื่อง "กลยุทธ์การตลาดสำหรับสถาบันการศึกษา:การค้นพบทางรอดฝ่าวิกฤต"
  เกียรติบัตร
  สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่-ระดับจังหวัด
  โครงการยกระดับห้องปฏิบัติการค้าปลีกออนไลน์
  รายงานการดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร 1/2562
  รายงานการดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร 2/2562
  รายงานโครงการจัดทำสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้
  กิจกรรมระดมความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญภูมิปัญญาภายนอกจากร้านซูกิชิเรื่อง
  รายงานผลการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ
  รายงานผลการติดตามตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษา
  รายงานการดำเนินโครงการ "เหลือขอ"
  รายงานการส่งเสริมทักษะสินค้า OTOP
  รายงานโครงการส่งเสริมการสร้างภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
 

 

 
หัวข้องานประกันคุณภาพ
   แผนภูมิวิชา
   การประะกันคุณภาพ
   รายงานการดำเนินโครงการ