วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
bcbat.bkk2012@gmail.com
02-914-3172-3

งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 

งานประกันคุณภาพ /แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก /ภาคเรียนที่ 2562

การประะกันคุณภาพ
  จำนวนนักเรียน-นักศึกษา
  ประกันคุณภาพรายบุคคล
  ID Plan 2562
  รายงานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช.
  รายงานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวส.
  รายงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ-แผนกธุรกิจค้าปลีก
 

 

 
หัวข้องานประกันคุณภาพ
   แผนภูมิวิชา
   การประะกันคุณภาพ
   รายงานการดำเนินโครงการ