วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
bcbat.bkk2012@gmail.com
02-914-3172-3

งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 

งานประกันคุณภาพ /แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ /ภาคเรียนที่ 2562

รายงานการดำเนินโครงการ
  กิจกรรมเชิญผู้เชี่ยวชาญภูมิปัญญาภายนอกเพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนสีน้ำ
  รายงานโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม-ภูมิทัศน์
  สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่-ระดับจังหวัด
 

 

 
หัวข้องานประกันคุณภาพ
   แผนภูมิวิชา
   การประะกันคุณภาพ
   รายงานการดำเนินโครงการ