วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
bcbat.bkk2012@gmail.com
02-914-3172-3

งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 

งานประกันคุณภาพ /แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ /ภาคเรียนที่ 2562

รายงานการดำเนินโครงการ
  รายงานโครงการ WINTEC
  รายงานการสอนหลักสูตรระยะสั้น 10 ชม.
  รายงานการสอนหลักสูตรระยะสั้น 90 ชม.
  โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญภูมิปัญญาภายนอกเรื่อง "การส่งเสริมการสร้างภาวะผู้นำ และการทำงานเป็นทีม"
  รายงานโครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ
 

 

 
หัวข้องานประกันคุณภาพ
   แผนภูมิวิชา
   การประะกันคุณภาพ
   รายงานการดำเนินโครงการ