วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
bcbat.bkk2012@gmail.com
02-914-3172-3

งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 

งานประกันคุณภาพ /แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ /ภาคเรียนที่ 2562

รายงานการดำเนินโครงการ
  โครงการยกระดับคุณภาพห้องเรียน IT
  รายงานผลการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือ "การอบรมเชิงปฏิบัติการ Internet of things"
  รายงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสสร้างงาน
  โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านทักษะออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์นวัตกรรม
  รายงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักออกแบบหุ่นยนต์และนวัตกรรม
  สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
 

 

 
หัวข้องานประกันคุณภาพ
   แผนภูมิวิชา
   การประะกันคุณภาพ
   รายงานการดำเนินโครงการ