วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
bcbat.bkk2012@gmail.com
02-914-3172-3

งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 

งานประกันคุณภาพ /แผนกวิชาการบัญชี /ภาคเรียนที่ 2562

การประะกันคุณภาพ
  การประกันคุณภาพรายบุคคล
  ID Plan 2562
  จำนวนนักเรียน นักศึกษา
  รายงานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
  สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพการบัญชี "ระดับสถานศึกษา"
  รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อศก.
 

 

 
หัวข้องานประกันคุณภาพ
   แผนภูมิวิชา
   การประะกันคุณภาพ
   รายงานการดำเนินโครงการ