วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
bcbat.bkk2012@gmail.com
02-914-3172-3

งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 

งานประกันคุณภาพ /แผนกวิชาการเลขานุการและแผนกวิชาการจัดการทั่วไป /ภาคเรียนที่ 2562

การประะกันคุณภาพ
  การประกันคุณภาพรายบุคคล
  ID Plan 2562
  จำนวนนักเรียน-นักศึกษา
  รายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
  รายงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ-พื้นฐาน
  รายงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา
 

 

 
หัวข้องานประกันคุณภาพ
   แผนภูมิวิชา
   การประะกันคุณภาพ
   รายงานการดำเนินโครงการ