วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
bcbat.bkk2012@gmail.com
02-914-3172-3

งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 

งานประกันคุณภาพ /แผนกวิชาการท่องเที่ยว /ภาคเรียนที่ 2562

รายงานการดำเนินโครงการ
  รายงานการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท่องเที่ยวเพื่อชุมชน
  รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูสาขาวิชาการท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
  รายงาานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและครูผู้สอนสาขาวิชาการท่องเที่ยวระบบกาลิเลโอ
  รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ แผนกวิชาการท่องเที่ยว
  รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสาขาการท่องเที่ยวเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ทั่วไป
  สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่-ระดับจังหวัด
  เกียรติบัตร/รางวัลแผนก
 

 

 
หัวข้องานประกันคุณภาพ
   แผนภูมิวิชา
   การประะกันคุณภาพ
   รายงานการดำเนินโครงการ