วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
bcbat.bkk2012@gmail.com
02-914-3172-3

งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 

งานประกันคุณภาพ /แผนกวิชาการท่องเที่ยว /ภาคเรียนที่ 2562

การประะกันคุณภาพ
  ประกันคุณภาพรายบุคคล
  ID Plan 2562
  จำนวนนักเรียน-นักศึกษา
  รายงานการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ-แผนกวิชาการท่องเที่ยว
  รายงานการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
 

 

 
หัวข้องานประกันคุณภาพ
   แผนภูมิวิชา
   การประะกันคุณภาพ
   รายงานการดำเนินโครงการ