วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
bcbat.bkk2012@gmail.com
02-914-3172-3

งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 

งานประกันคุณภาพ /แผนกวิชาการโรงแรม /ภาคเรียนที่ 2562

รายงานการดำเนินโครงการ
  รายงานผลการแข่งขันทักษะบริการอาหารและเครื่องดื่ม
  รายงานผลการแข่งขันการประกวดกระเช้าสร้างสรรค์
  รายงานผลการแข่งขันทักษะผสมเครื่องดื่ม
  รายงานผลการแข่งขันทักษะด้านอาหาร เครื่องดื่มโรงแรม
  สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
  รางวัลเกียรติบัตร
 

 

 
หัวข้องานประกันคุณภาพ
   แผนภูมิวิชา
   การประะกันคุณภาพ
   รายงานการดำเนินโครงการ