วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
bcbat.bkk2012@gmail.com
02-914-3172-3

งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 

งานประกันคุณภาพ /แผนกวิชาการโรงแรม /ภาคเรียนที่ 2562

การประะกันคุณภาพ
  ประกันคุณภาพรายบุคคล
  ID Plan 2562
  จำนวนนักเรียน-นักศึกษา
  รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา
  รายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 

 

 
หัวข้องานประกันคุณภาพ
   แผนภูมิวิชา
   การประะกันคุณภาพ
   รายงานการดำเนินโครงการ