วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
bcbat.bkk2012@gmail.com
02-914-3172-3

งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 

งานประกันคุณภาพ /แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ /ภาคเรียนที่ 2562

การประะกันคุณภาพ
  ประกันคุณภาพรายบุคคล
  ID Plan 2562
  การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
  สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
  รายงานผลการแข่งขันททักษะวิชาชีพ STEM Education
 

 

 
หัวข้องานประกันคุณภาพ
   แผนภูมิวิชา
   การประะกันคุณภาพ
   รายงานการดำเนินโครงการ