วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

หน่วยงานภายในฝ่ายบริหารทรัพยากร

 
นางฐิรนันท์ มณีรัตน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

งานบริหารงานทั่วไป [เข้าสู่เว็บไซต์]

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวธราวดี พลเยี่ยม หัวหน้างาน
2. นางสาวภควดี พื้นทอง ครูช่วยงาน
3. นางสาวพรสวรรค์ กลัดนาขา เจ้าหน้าที่งาน

 

งานบุคลากร [เข้าสู่เว็บไซต์]

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. นางธัญพิมล มีสัจจานนท์ หัวหน้างาน
2. นางณัฐกฤตา ใจรวมกูล ครูช่วยงาน
3. นางสาวจีรวรรณ จันดี ครูช่วยงาน
4. นางอรัลชนา กาญจนนาค เจ้าหน้าที่งาน

 

งานการเงิน [เข้าสู่เว็บไซต์]

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวนฤดี โพธิ์พยัคฆ์ หัวหน้างาน
2. นางวรุณธร แพ่งประเสริฐ ครูช่วยงาน
3. นางสาววรรณา หูไว เจ้าหน้าที่งาน
4. นางจารุวรรณ นาคพริก เจ้าหน้าที่งาน

 

งานบัญชี [เข้าสู่เว็บไซต์]

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวอรณิชชา ศุภธนันชัย หัวหน้างาน
2. นางสาวสุดาพร วงษ์มะเซาะ เจ้าหน้าที่งาน

 

งานพัสดุ [เข้าสู่เว็บไซต์]

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. นางกันตฤทัย ยอดสมุทร หัวหน้างาน
2. นายกิตติกร ไทยใหญ่ ครูช่วยงาน
3. นางสาวพัชชนก พรมจาด ครูช่วยงาน
4. นายอาทิตย์ เลิกนอก ครูช่วยงาน
5. นางสาวนัจรินทร์ ภาษี เจ้าหน้าที่งาน
6. นางสาวพิมพ์ชนก เอี่ยมสำอางค์ เจ้าหน้าที่งาน
7. นายสุข บุญประสงค์ พนักงานขับรถยนต์
8. นายกิจจา ศรีพละธรรม พนักงานขับรถยนต์
9. นายพิทักษ์ บรรณทอง พนักงานขับรถยนต์

 

งานอาคารสถานที่ [เข้าสู่เว็บไซต์]

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. นางปัฐมพร เลขาตระกูล หัวหน้างาน
2. นายสาโรจน์ อนีฆาศรีนนท์ ครูช่วยงานอาคารสถานที่
3. นายพิเชษฐ์ ศรีสุพรรณ ครูช่วยงานอาคารสถานที่
4. นางสาวกรกนก สุวรรณรัตน์ เจ้าหน้าที่
5. นักการภารโรงทุกคน ช่วยงานอาคารสถานที่
6. ยามรักษาการณ์ ช่วยงานอาคารสถานที่

 

งานทะเบียน [เข้าสู่เว็บไซต์]

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. นายอธิโชค จันทร์แจ้ง หัวหน้างาน
2. นายธริษตรี ธนานนท์ ครูช่วยงาน
3. นางสาวสุกัญญา สมบูรณ์ ครูช่วยงาน
4.. นางสาวพรพรรณ อยู่หอม เจ้าหน้าที่งาน
5. นางสาวสุกัญญา ยาสุลง เจ้าหน้าที่งาน

 

งานประชาสัมพันธ์ [เข้าสู่เว็บไซต์]

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. นางสุภาพร ภู่พัด หัวหน้างาน
2. นางสาวปรารถนา ชูแสง ครูช่วยงาน
3. นางสาวกรกนก สุวรรณรัตน์ เจ้าหน้าที่งาน/ธุรการฝ่าย

 

งานศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม [เข้าสู่เว็บไซต์]

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. นายสาโรจน์ อนีฆาศรีนนท์ หัวหน้างาน
2. นายอธิโชค จันทร์แจ้ง ครูช่วยงาน/ลงบัญชี
3. นางสาวอมรรักษ์ ราศรีจันทร์ ครูช่วยงาน/งานส่วนหน้า
4. นางสาวจีรวรรณ จันดี ครูช่วยงาน/จัดซื้อจัดจ้าง
5. นายสิทธิชัย ชอบธรรม ครูช่วยงาน
6. หัวหน้าแผนกทุกแผนกวิชา ครูช่วยงาน
7. นางสาวอรัลชนา กาญจนนาค เจ้าหน้าที่

 

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ