วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

หน่วยงานภายในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 
นางฐิรนันท์ มณีรัตน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

งานวางแผนและงบประมาณ [เข้าสู่เว็บไซต์]

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. นางสุนัน จันทรโมลี หัวหน้างาน
2. นางสาวบงกชกร กำเนิดเรือง เจ้าหน้าที่งาน/ธุรการฝ่าย

 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ [เข้าสู่เว็บไซต์]

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. นายสงกรานต์ พิบูลย์ศักดิ์ หัวหน้างาน
2. นายอาทิตย์ เลิกนอก ครูช่วยงาน
3. นายพรหมฤทธิ์ เวชะ เจ้าหน้าที่งาน

 

งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ [เข้าสู่เว็บไซต์]

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. นางนัฎศิมล อินทะกนก หัวหน้างาน
2. นางสาวจีรวรรณ จันดี ครูช่วยงาน

 

งานความร่วมมือและงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี [เข้าสู่เว็บไซต์]

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวภาราดา กล่อมมูล หัวหน้างาน
2. นางเรณู รัศมิทัต ครูช่วยงาน
3. นางจันทร์ฉาย ฮากิวารา ครูช่วยงาน
4. นายณัฐพล กลยนี เจ้าหน้าที่

 

งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ [เข้าสู่เว็บไซต์]

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. นายพรเทพ บรรลือทรัพย์ หัวหน้างาน
2. นางสาวดารารัตน์ ชัยรัตน์ ครูช่วยงาน
3. นายธริษตรี ธนานนท์ ครูช่วยงาน
4. นางสาวบงกชกร กำเนิดเรือง เจ้าหน้าที่งาน

 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา [เข้าสู่เว็บไซต์]

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวนันทพร หาญวิทยสกุล หัวหน้างาน
2. นางอาภัสพร สุวรรณบูล ครูช่วยงาน
3. นายณัฐพล กลยนี เจ้าหน้าที่งาน

 

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา [เข้าสู่เว็บไซต์]

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. นายสาโรจน์ อนีฆาศรีนนท์ หัวหน้างาน
2. นางสาวภัทราวรรณ วรรณะบำเพ็ญ ครูช่วยงาน
3. นายอุกฤษฎ อะมุตะคุ ครูช่วยงาน
4. หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนก ครูช่วยงาน
5. นายพรหมฤทธิ์ เวชะ เจ้าหน้าที่งาน

 

 

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ