วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

หน่วยงานภายในฝ่ายวิชาการ

 
นางกุลิสรา สุวรรณ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

แผนกวิชา

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวฐิติพร เกียรติทับทิว หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
2. นางสาวปรัศนี พิณอำพรไพศาล หัวหน้าแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
3. นางเจียรนัย งดงาม หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม
4. นางกุลิสรา สุวรรณ หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยว
5. นางสาววันทนา เอฟสมาน หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
6. นางสาวนวรัตน์ ยอมี หัวหน้าแผนกวิชาการเลขานุการ
7. นางประทิน โพธิโชติ หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
8. นายอภิวัฒน์ สร้างแก้ว หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9. นางอาภัสพร สุวรรณบูล หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
10. นางสุกัลยา จันทร์จินดา หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
11. นายสมาน ปกป้อง หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์

 

พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน [เข้าสู่เว็บไซต์]

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวสุวรรณี ธรรมรัตน์ธารา หัวหน้างาน
2. นางสาวดารารัตน์ ชัยรัตน์ ครูช่วยงาน
3. นางสาวพัชรินทร์ เชื้อขาว เจ้าหน้าที่งาน

 

งานวัดผลและประเมินผล [เข้าสู่เว็บไซต์]

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวฐิติพร เกียรติทับทิว ครูที่ปรึกษา
2. นายวิญช์พล รอดอยู่ หัวหน้างาน
3. นางสาววลีรักษ์ ศิระบริบูรณ์พร ครูช่วยงาน
4. นางสาวสุณัฎฐา ปั้นท้าว เจ้าหน้าที่งาน

 

งานวิทยบริการและห้องสมุด [เข้าสู่เว็บไซต์]

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวธันยพร ตันติ์ดนัย หัวหน้างาน
2. นางสาววันทนา เอฟสมาน ครูช่วยงาน
3. นางสาวธนพิชญ์ นิ่มมา เจ้าหน้าที่งาน

 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี [เข้าสู่เว็บไซต์]

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวปราถรถนา สุทธิศักดิ์ หัวหน้างาน
2. นายสิทธิชัย ชอบธรรม ครูช่วยงาน
3. นางสาวรัชยารักษ์ วงศ์ภักดี เจ้าหน้าที่งาน

 

งานสื่อการเรียนการสอน [เข้าสู่เว็บไซต์]

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. นายยิ่งยศ วงศ์เสน หัวหน้างาน
2. นางสาวปราถรถนา ชูแสง ครูช่วยงาน
3. นายนพรัตน์ รัตนมงคลพร ครูช่วยงาน
4. นายประทีป คำภานพย์ เจ้าหน้าที่งาน

 

งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ [เข้าสู่เว็บไซต์]

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. นายนพรัตน์ รัตนมงคลพร หัวหน้างาน
2. นางจันทร์ฉาย ฮากิวารา ครูช่วยงาน
3. หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนก ครูช่วยงาน
4. นายประทีป คำภานพย์ เจ้าหน้าที่งาน

 

 

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ