วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

แผนภูมิผู้บริหารระดับสถานศึกษา


     
   
  นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ  
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ  
       
นางโฉมทัศนี ดวงทวี นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ นายพีรวิชญ์ มีสัจจานนท์ นางกุลิสรา สุวรรณ
รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
       
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ