วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

หน่วยงานภายในฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 
นางกุลิสรา สุวรรณ

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา [เข้าสู่เว็บไซต์]

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. นางกนิษฐา สมภักดี ที่ปรึกษาฝ่าย
2. นางศุกภากาญจน์ เลาหไพศาล ที่ปรึกษาฝ่าย
3. นางสาวอรอุสา ตันเซียน หัวหน้างาน
4. นางสาวบุญญาพร สุวรรณบูลย์ ครูช่วยงาน (องค์การ อวท.)
5. นางวริษฐา ตุลาธร ครูช่วยงาน (ลูกเสือวิสามัญ)
6. นางดรุณี เปียผึ้ง ครูช่วยงาน
7. นางสาวอมรรัตน์ ราศีจันทร์ ครูช่วยงาน (กิจกรรมหน้าเสาธง)
8. นายพิเชษฐ์ ศรีสุพรรณ ครูช่วยงาน
9. หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนก ครูช่วยงาน

 

งานครูที่ปรึกษา [เข้าสู่เว็บไซต์]

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. นางกนิษฐา สมภักดี หัวหน้างาน
2. นางสาวบุญญาพร สุวรรณบูลย์ ครูช่วยงาน
3. ครูที่ปรึกษาทุกคน ครูช่วยงาน
4. นายศุภกร มานะกิจไพศาล เจ้าหน้าที่งาน

 

งานปกครอง [เข้าสู่เว็บไซต์]

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. นายบุญเลิศ แก้วพิทักษ์ หัวหน้างาน
2. นายกิตติกร ไทยใหญ่ ครูช่วยงาน
3. นายอุกฤษฎ์ อะมุตะคุ ครูช่วยงาน
4. หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนก ครูช่วยงาน
5. นายศุภกร มานะกิจไพศาล เจ้าหน้าที่งาน

 

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน [เข้าสู่เว็บไซต์]

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. นางศุภกากาญจน์ เลาหไพศาล หัวหน้างาน
2. นางวริษฐา ตุลาธร ครูช่วยงาน
3. นางสาวปรีดีณัฐ นครแพง เจ้าหน้าที่งาน

 

งานศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรม [เข้าสู่เว็บไซต์]

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวปรารถนา ชูแสง หัวหน้างาน
2. นางสุกัลยา จันทร์จินดา ที่ปรึกษา
3. หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนก ครูช่วยงาน
4. นางสาวชญานันทน์ กล้าการขาย เจ้าหน้าที่งาน

 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา [เข้าสู่เว็บไซต์]

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. นางกรองกาญจน์ พินิจศักดิ์ หัวหน้างาน
2. นายอุกฤษฎ์ อะมุตะคุ ครูช่วยงาน
3. นางสาวชญานันทน์ กล้าการขาย เจ้าหน้าที่งาน/ธุรการฝ่าย

 

งานโครงการพิเศษและ การบริการชุมชน [เข้าสู่เว็บไซต์]

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวสถาพร มีอุดหนุน หัวหน้างาน
2. นางสาวอมรรักษ์ ราศีจันทร์ ครูช่วยงาน
3. นางสาวปรีดิณัฐ นครแพง เจ้าหน้าที่งาน

 

 

 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ