วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

เกียรติยศ/ชื่อเสียง

 

" รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม "
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ