วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

เกียรติยศ/ชื่อเสียง ในรอบประจำปีการศึกษา 2561

 

สรุปรางวัลเกียรติคุณยกย่องวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน

ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

" รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบประจำปีการศึกษา 2561 "
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รางวัล เหรียญ ระดับ หน่วยงานที่มอบหมาย
1

 

ยังไม่มีข้อมูล

       
2

 

 

       
3

 

 

       
4

 

 

       
5

 

 

       
6

 

 

       
7

 

 

       
8

 

 

       


วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ