วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา :

 
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ นักเรียน นักศึกษา วันที่ลงประกาศ
  ประกาศรายฃื่อนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวกรุงเทพ รอบทั่วไป(เพิ่มเติม) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

2020-06-26

  QR-CODE ไทยชนะ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนระหว่างเปิดภาคเรียน 1/2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

2020-06-25

  รายละเอียดการแบ่งชั้นเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา covid-19 ภาคเรียนที่1/2563

2020-06-23

  กำหนดการ กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ภาคเรียนที่1/2563

2020-06-11

  ใบลงทะเบียนผ่านธนาคาร ระดับชั้นปวช.2 ทุกแผนกวิชา ภาเรียนที่ 1-2563

2020-06-08

  ใบลงทะเบียนผ่านธนาคาร ระดับชั้นปวช.3 ทุกแผนกวิชา ภาเรียนที่ 1-2563

2020-06-08

  ใบลงทะเบียนผ่านธนาคาร ระดับชั้นปวส.2 ทุกแผนกวิชา ภาเรียนที่ 1-2563

2020-06-08

  แจ้งนักเรียน นักศึกษาในสังกัด (ทุกระดับการศึกษา) ลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาทางเว้บไซต์

2019-05-15

  ผลสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ (ปวส.) ปีการศึกษา 2563

2019-05-15

  ผลสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2563

2019-05-15

  แจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร สำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2

2020-05-01

  แบบสำรวจความพร้อมต่อการเรียนรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กลุ่มไลน์ของนักเรียนแรกเข้า ระดับ ปวช.1 ทุกสาขาวิชา

2019-05-01

  ขอเปลี่ยนกำนดการฝึกงาน(ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563)

2020-04-15

  ห้องสมุด วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ มีการให้บริการ การให้บริการห้องสมุดออนไลน์(E-book) เพื่อบริการสำหรับนักเรียน

2020-04-01

  แจ้งครูที่ปรึกษาระดับชั้นปวช.3 และ ปวส.2 ทุกท่าน รบกวนแจ้งนักเรียนในที่ปรึกษา รายละเอียดดังต่อไปนี้

2020-03-18

  ขั้นตอนดำเนินการซ่อมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ และกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาคฤดูร้อน)

2020-02-20

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ