วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

img
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

วิสัยทัศน์

  •         ปี 2561 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เป็นสถาบันอาชีวศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล

พันธกิจ

        1. จัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
        2. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
        3. พัฒนาสมรรถนะทางด้านภาษาของผู้เรียน
        4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
        5. บูรณาการระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการจัดการศึกษา
        6. สร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการและชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
        7. วิจัย พัฒนานวัตกรรมให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์

        1. มีสถาบันการอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
        2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพการศึกษาตามสมรรถนะอาชีพและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
        3. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร จัดการ
        4. เพื่อการจัดการศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
        5. บูรณาการระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการจัดการศึกษา
        6. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขน
        7. เพื่อส่งเสริมวิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ

เป้าหมาย

        วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเป็นสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ด้านบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว ที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล


ค่านิยมร่วม

        ค่านิยมร่วม : “QUALITY” การทํางานของนักเรียน นักศึกษา ครูบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ทํางานอย่างมีคุณภาพ “QUALITY”
        1. Q = Quaintness (ความฉลาด รอบรู้)
        2. U = Unity (ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน)
        3. A = Active (ความกระตือรือร้น)
        4. L = Learning (การเรียนรู้)
        5. I = Innovation (การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่)
        6. T = Timing (การตรงต่อเวลา)
        7. Y = Yes (การพร้อมรับค่านิยมร่วมกัน)

อัตลักษณ์ “SMC”

        นักเรียน นักศกษาของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ มคีุณสมบัติเฉพาะ คือ ”SMC”
        1. Smart = บุคลิกด
        2. Moral = คุณธรรมเด่น
        3. Communicate = เน้นการสื่อสาร อย่างน้อย 2 ภาษา

เอกลักษณ์

  •         วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเป็นวิทยาลัยทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ