วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

img
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ข้อมูลพื้นฐาน

  • ปรัชญา   บริการดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ
  • พุทธศาสนสุภาษิต   ธนกิจจ ปัญญาย จ สีเลน ภาวเวติ
  •                                "ธุรกิจพัฒนาด้วยปัญญาและคุณธรรม"

  • สีประจำวิทยาลัย
       สีฟ้า - สีน้ำเงิน

  • ดอกไม้ประจำวิทยาลัย
       ดอกราชพฤกษ์ (ดอกคูณ)

ประวัติวิทยาลัยฯ

            จากการสัมมนาระดับชาติของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเอกชนเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2535 ได้ข้อสรุปว่าประเทศไทยขาดแคลนแรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจำนวนมากและเพื่อให้มีกำลังและเพื่อให้มีกำลังคนเพียงพอต่อการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสมาคมฯจึงขอให้ภาครัฐผลิตแรงงานดังกล่าวป้อนธุรกิจท่องเที่ยว

            กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดตั้งวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาที่เน้นเฉพาะการจัดการศึกษาด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในระดับกลางเป็นแห่งแรกโดยประกาศจัดตั้งวิทยาลัยเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2536 บนที่ดิ้นเนื้อที่ 56 ไร่ 2 งานตารางวาซึ่งกรมอาชีวศึกษาได้รับบริจาคจากนางนกเคล้ารอดอนันต์เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2525

            วิทยาลัยฯได้จัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่21มีนาคม2539โดยท่านอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเป็นประธานและหลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสวัดบางพระจังหวัดนครปฐมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

            ในปีงบประมาณพ.ศ.2540 กรมอาชีวศึกษาได้ประกาศจัดตั้งและก่อสร้างวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวในลักษณะเดียวกันเพิ่มขึ้นอีก 2 แห่งคือจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดอุดรธานีดังนั้นเพื่อมิให้เกิดความสับสนในชื่อของวิทยาลัยแห่งแรกจึงได้ประกาศเปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวเป็นวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2539 เป็นต้นมา

            ปัจจุบันเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอนในสาขาวิชาบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและได้จัดการเรียนการสอนระดับทวิภาคี (DVT โดยท่าความร่วมกับสถานประกอบการดังนี้ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจการโรงแรมและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเปิดโอกาสให้พนักงานของสถานประกอบการได้เข้ารับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เช่น Seven, Big-Central B2S โรงแรมแพนแปซิฟิค, โรงแรม, Mk ซึ่งได้รับคำชมเซยและยกย่องให้เป็นสถานศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้เข้ามาศึกษาต่อ


ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ