วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ข้อมูลสถานศึกษา

 

 ข้อมูลสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ2561
  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานศึกษา
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
  ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
  ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม
  ข้อมูลงบประมาณ
  ข้อมูลครุภัณฑ์
  ข้อมูลอาคารสถานที่
  ข้อมูลสถานประกอบการ

 

 ข้อมูลสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ2560
  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานศึกษา
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
  ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
  ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม
  ข้อมูลงบประมาณ
  ข้อมูลครุภัณฑ์
  ข้อมูลอาคารสถานที่
  ข้อมูลสถานประกอบการ

 

 ข้อมูลสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ2559
  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานศึกษา
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
  ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
  ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม
  ข้อมูลงบประมาณ
  ข้อมูลครุภัณฑ์
  ข้อมูลอาคารสถานที่
  ข้อมูลสถานประกอบการ

 

 ข้อมูลสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ2558
  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานศึกษา
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
  ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
  ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม
  ข้อมูลงบประมาณ
  ข้อมูลครุภัณฑ์
  ข้อมูลอาคารสถานที่
  ข้อมูลสถานประกอบการ

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ