วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ดาวน์โหลดเอกสาร


ดาวน์โหลดเอกสารฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานประชาสัมพันธ์

งานทะเบียน

งานอาคารสถานที่

งานบริหารงานทั่วไป

งานบุคลากรวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ