bcbat.bkk2012@gmail.com
02-914-3172-3
แผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 

สถานศึกษาเฉพาะทาง

     วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางด้านการโรงแรมและผู้นำในการจัดการเรียนและการสอนทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

    เมื่อปีพุทธศักราช 2556 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้รับรางวัลพระราชทานระดับ อาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2556
รับพระราชทาน

สถานศึกษาคุณธรรม

คุณธรรมอัตลักษณ์

มีวินัย รับผิดชอบ จิตสาธารณะ

ปรัชญาวิทยาลัย

บริการดี มีวินัย

ใฝ่คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ


 
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ แผนกวิชาการโรงแรม
 
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม


เอกสารดาวน์โหลด
  
 
 

 
 

 
 

   ประกันคุณภาพ แผนกวิชาการโรงแรม


    โครงสร้างแผนกวิชา ปีการศึกษา [2562] [2561]
    ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา [2562] [2561]
    การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา [2562] [2561]
    รายงานการดำเนินโครงการ ปีการศึกษา [2562] [2561]
    แผนพัฒนาตนเอง(ID Plan) ปีการศึกษา [2562] [2561]
    ชุมชนการเรียนรู้้ทางวิชาชีพ(PLC) ปีการศึกษา [2562] [2561]
    เกียรติรางวัล ปีการศึกษา [2562] [2561]
    ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา [2562] [2561]


 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ